Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Hody 2016- INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV

Hody v obci Šenkvice sa budú konať 29.07.2016 – 01.08.2016

 

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne prípadne elektronicky na emailovú adresu: kultura@senkvice.org. Uzávierka podávania žiadostí je 29.07.2016 do 12:00. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo predajného miesta (šírka jedného predajného miesta je 3 m). Umiestnenie predajného miesta si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 24 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu najneskôr do 29.07.2016 do 12:00. Pri úhrade dane do pokladne Obecného úradu bude žiadateľovi oznámené číslo predajného miesta. V prípade neuhradenia dane bude pridelené číslo predajného miesta zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

 Mapy umiestnenia stánkov:

Stánky Jánska , Stánky námestie