Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Civilná ochrana

Obec Šenkvice informuje


1

OCHRANA PRED MOŽNÝMI NÁSLEDKAMI CHEMICKÉHO
A BILOLOGICKÉHO TERORIZMU


Blok textu: Vážení spoluobčania,

do Vášho povedomia sa dostáva príručka, ktorá Vám poskytne základné informácie o ochrane pred možnými  následkami chemického a biologického terorizmu.        

         Podnetom pre jej vypracovanie bol výskyt stoviek poštových zásielok, podozrivých z kontaminácie smrteľne nebezpečným antraxom a telefonické požiadavky občanov, ako sa účinne chrániť pred následkami chemického a biologického terorizmu, ktoré sa stali aktuálnymi po teroristických útokoch
Na USA v septembri 2001.

         Občan ako jednotlivec nemôže zabrániť vzniku krízovej situácie, ale nie je bezmocný. Využitím vedomostí, získaných prevenciou v období pred teroristickým napadnutím, môže výrazne znížiť jeho následky.

         Prevencia vždy bola, je a bude dôležitejšia a mnohokrát lacnejšia, ako odstraňovanie následkov poškodenia zdravia a majetku.

 

         Príručka  bola zostavená za účelom pomôcť Vám osvojiť si postupy činností na ochranu života a zdravia seba, rodiny, spolupracovníkov a spoluobčanov vo Vašom najbližšom okolí. Krízová situácia nás nesmie zastihnúť nepripravených.

         V ľudskom povedomí je pestovaná predstava „nám sa nič nemôže stať“, ktorá sa mnohokrát vypomstila. Iba postihnutí a ich blízky vedia, ako trpko chutí nešťastie.

         Je v ľudskej povahe, že človek zmení svoje zaužívané správanie iba vtedy, keď uvidí prínos z rešpektovania odporúčaných pokynov.

         Veríme, že táto príručka Vám pomôže získať potrebné informácie pre Vašu ochranu a ochranu Vašich blízkych v prípade vzniku možného ohrozenia terorizmom. Tým zabránite vzniku paniky.

Blok textu: INFORMOVANÝ OBČAN = bezpečná rodina 	 = bezpečná obec a mesto

UPOZORNENIE   -   VŽDY PLATÍ

Biologické prostriedky a toxické chemické látky sa vo forme oblaku šíria vždy v smere prízemného vetra.

Teroristické napadnutie môže vyvolať časovú tieseň, preto sa musíte spoľahnúť sami na seba, kolegov, rodinných príslušníkov a susedov.

Mať snahu pripraviť si improvizované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, očí, prípadne pokožky pred účinkami chemických alebo biologických látok.                                                                          

Blok textu: Deväť základných zásad pre úspešné prežitie krízovej situácie

 

 1. Zúčastňujte sa prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj poskytovanie prvej predlekárskej  pomoci!
 2. Nepodceňujte riziko ohrozenia účinkami nebezpečných látok v okolí bydliska a pracoviska!
 3. Zachovajte pokoj, nepodliehajte panike, zabraňujte jej šíreniu!
 4. Neohrozujte seba a iných neuváženými konaniami!
 5. Pomáhajte iným, najmä slabším!
 6. Bezdôvodne netelefonujte!
 7. Nerozširujte poplašné správy!
 8. Sledujte vysielanie televízie a rozhlasu, prípadne obecného rozhlasu!
 9. Dodržiavajte pokyny vydávané riadiacimi orgánmi!

Blok textu: Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

.

        
Keď zistíte, že nastala mimoriadna udalosť, alebo máte podozrenie na teroristický útok s použitím toxických chemických látok alebo biologických prostriedkov, okamžite volajte telefónne číslo :

112 – Integrovaný záchranný systém - linka tiesňového volania

alebo

158 – Policajný zbor

150 – Hasičský a záchranný zbor

155 – Záchranná a dopravná zdravotnícka služba

.

Pri volaní na číslo tiesňového volania uveďte :

- čo sa stalo, aké sú pozorovateľné následky,
- kde sa to stalo, objekt, ulicu, mesto a pod.,
- vaše meno a číslo telefónu,
- po ukončení hovoru počkajte na spätný telefonát, ktorým si operátor    
overí pravdivosť a oprávnenosť volania,

 

Blok textu: 1.	Možné ohrozenie obyvateľstva chemickým a biologickým terorizmom

.

  1. použitím práškových biologických materiálov, zasielaných poštou v obálkach, balíkoch, podozrivých spôsobom ich balenia ( množstvom známok, neznámeho odosielateľa, prelepené viackrát páskou....)
  2. použitím aerosólov vznikajúcich výbuchmi munície, naplnenej chemickou alebo biologickou látkou, rozptýlením z lietadiel alebo balónov v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva ( prírodné kiná, amfiteátre, futbalové štadióny, dopravné uzly, obytné štvrte), pričom aerosóly sú jemné rozptýlené čiastočky nebezpečnej látky napríklad vo vzduchu, šíriace sa ako hmla a oblak v smere prízemného vetra na desiatky kilometrov,
  3. nasadením špeciálne vycvičených teroristov v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie obyvateľstva ( vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín a krmív, hračiek a iných tovarov),
  4. použitím prenášačov pôvodcov hromadných, najmä prenosných ochorení, ( hmyzu a hlodavcov, divo žijúcich zvierat) v zariadeniach na hromadné zásobovanie obyvateľstva ( obilných silách, veľkoskladoch potravín a krmív, hračiek a iných tovarov a vo veľkopredajniach),

 

Blok textu: 2.	Príznaky chemického    a biologického terorizmu

.

 • podozrivo sa správajúce osoby v nákupných centrách, areáloch športových zariadení, na verejných priestranstvách s výskytom väčšieho počtu obyvateľstva, kultúrnych a spoločenských zariadeniach, na železničných a autobusových staniciach, prípadne v dopravných prostriedkoch,
 • na teréne porastenom vegetáciou a na rôznych materiáloch viditeľné drobné olejové kvapky, jemný poprašok, časti zariadení na vytváranie aerosólu, kontajnerov a iných obalov
 • zjavné náhle plošné poškodenie a zničenie vegetácie (zmena farby, uschnutie),
 • v teréne sa vyskytujúcich hmyz v nezvyklom množstve a ročnej dobe (kliešte, komáre) aj neznáme druhy,
 • šíriace sa, náhle a  bez zjavnej príčiny, hromadné prenosné ochorenia medzi obyvateľmi a zvieratami , príznaky otravy (intoxikácie), hromadné úmrtia obyvateľov, úhyn zvierat a hromadné poškodenia zdravia.

 

ČO JE TO ANTRAX ?

ANTRAX alebo sneť slezinná je infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s chorým, v styku s kontaminovanými zvieratami alebo prachom. Napáda kožu, sliznice a dýchacie cesty.
Ochorenie je sprevádzané vysokými teplotami a zápalom pľúc. Lieči sa antibiotikami.

.

Blok textu: 3. Varovanie    obyvateľstva   

.

 • Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje dvojminutovým kolísavým tónom sirén – pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia jej následkov – po odznení signáli nasleduje hovorená informácia o druhu ohrozenia odvysielaná v televízii alebo rozhlase.
 • .
 • KONIEC OHROZENIA sa oznamuje dvojminútovým stálym tú tónom sirén bez opakovania – so slovnou informáciou „koniec ohrozenia“

  Dvojminútový stály tón sirén môžete počuť aj pri preskúšaní prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva vždy v druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod. O tomto a ďalších skúškach aktuálne informujú rozhlas, televízia a periodiká.

 

                                                                                                      
Blok textu: 4. Ochrana    obyvateľstva

a) prevencia

- osvojiť si vedomosti a odporúčané praktické návody na ochranu života a zdravia z informačných letákov, príručiek, metodických pokynov, publikácií, relácií verejnoprávnej televízie a rozhlasov, článkov v periodikách a pod.,

- zúčastňovať sa na príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, organizovanej najmä obcami,

- naučiť sa včas rozpoznávať príznaky možného teroristického útoku

         b) činnosť v prípade teroristického napadnutia

- zachovať pokoj a rozvahu, nešíriť paniku a napomáhať jej zamedzeniu,

- improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou a opustiť urýchlene ohrozený priestor

- sledovať vysielanie televízie a rozhlasu, prípadne obecného rozhlasu,

- plniť pokyny vydané oprávnenými orgánmi (najmä starostom, primátorom)

- použiť improvizované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, očí a kože z vlastných odevov a pomôcok,

- utesniť okná, dvere a vetracie otvory v miestnostiach pre ukrytie,

- zbytočne netelefonovať, okrem súrnych prípadov ( iba v tiesni)

- poskytnúť pomoc susedom (najmä deťom, tehotným ženám, prestárlym, chorým a bezvládnym osobám),

- dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemické opatrenia a protiepizootické opatrenia,

- pripraviť sa na samoevakuáciu (prenosné svietidlo, deka, lieky, doklady, peniaze...)

         c) ak je na to čas, pripraviť si:

- zásobou vody a trvanlivých potravín v nepriepustných obaloch (plast, kov, sklo) minimálne na tri dni,

- materiál na vyhotovenie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany dýchacích ciest (vodu sajúce tkaniny – vlna, bavlna a i.) a kože (impregnované materiály),

- vodu sajúce a iné materiály na utesnenie úkrytovej miestnosti (tkaniny, samolepiaca páska, gáza, vata, molitan, noviny a pod.),

         d) ako narábať s materiálom podozrivým z kontaminácie nebezpečnou  biologickou látkou

 

PODOZRIVÝ NEOTVORENÝ LIST ALEBO BALÍK (PRÍPADNE AJ OZNAČENÝ „ANTRAX“)

- nehrkať, netriasť, ani nevyberať obsah podozrivej obálky (balíka),

- vložiť obálku alebo balík do plastového vrecka, alebo nejakého vhodného kontajnera, aby nemohol obsah vytekať,

- ak nie je žiaden kontajner k dispozícii, obálku alebo balík niečím   zakryť – napr. oblečením, papierom, smetným košom, a potom už neodkrývať,

- opustiť miestnosť a zavrieť dvere, alebo celú časť budovy, aby ďalší ľudia nemohli prísť do styku s podozrivou zásielkou, zabrániť vstupu ďalším ľuďom,

- umyť si ruky mydlom a vodou, aby sa žiaden prášok nerozšíril na tvár,

- čo ďalej :

 •  ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii č. tel. 158, (112)
 •  ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii 158 a upozornite nadriadených
- pripraviť zoznam všetkých ľudí, ktorí boli v miestnosti alebo časti budovy v čase, keď sa zistila podozrivá zásielka. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

 

OBÁLKA S PRÁŠKOM , ALEBO PRÁŠOK VYSYPANÝ NA POVRCHU

- neskúšať utierať, vysypaný prášok okamžite niečím zakryť – napr. oblečením, papierom, smetným košom a potom už neodkrývať,
- opustiť miestnosť a zavrieť dvere, alebo celú časť budovy, aby ďalší ľudia nemohli prísť do styku s podozrivou zásielkou, zabrániť vstupu ďalším ľuďom,
- umyť si ruky mydlom a vodou, aby sa žiaden prášok nerozšíril na tvár
- čo ďalej :

 • ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii č. tel. 158, (112)
 • ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii 158 a upozornite nadriadených

- vyzliecť kontaminované oblečenie, vložiť dlho do plastového vreca, alebo iného kontajnera, odovzdať pracovníkom, ktorí prídu prípad riešiť,


- čo najskôr sa osprchovať mydlom a vodou, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky,


- ak je to možné, pripraviť zoznam všetkých ľudí v miestnosti alebo časti budovy, najmä tých, ktorí prišli s práškom do styku. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

 

PODOZRENIE Z KONTAMINÁCIE MIESTNOSTI AEROSOLOM

Napr. po aktivácii nejakého zariadenia, po varovaní,  že je kontaminovaný ventilačný systém alebo klimatizácia, príp. po varovaní, že biologická látka bola rozšírená vo verejnom priestore

- vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky, ak sú v miestnosti,
- okamžite opustiť danú oblasť,
- zavrieť dvere, alebo celú časť budovy, zabrániť vstupu ďalším ľuďom
- čo ďalej :   

 • ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii č. tel. 158, (112)
 • ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii 158 a upozornite nadriadených

- ak je to možné, vypnúť systém ventilácie vzduchu, klimatizácie v celej budove,
- ak je to možné, pripraviť zoznam všetkých ľudí, kto, ktorí boli v miestnosti alebo časti budovy. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

 

                                                                                                             
Blok textu: Podrobnejšie informácie môžete získať na informačných miestach : 											§ôldgpfopg

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. mesta Bratislavy,

- stála informačná linka :

 č. tel. : 02/4333 8298

.

Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR,

- stála informačná linka :

č. tel. 02/5341 3555

- stála webová stránka :
http://www.uco.sk

.

Bratislavský samosprávny kraj

- oddelenie krízového riadenia
č. tel. : 02/5542 3119

Krajský úrad v Bratislave

   č. tel.: 02/5441 0100
č. tel.: 02/5441 0030

 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA - 112

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR - 150

ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA BRATISLAVA - 155 

POLICAJNÝ ZBOR - 158