Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

Harmonogram vývozov zmesového komunálneho a triedeného odpadu rok 2019

 

Zoznam ulíc:

Agátová, Cerovská Záhradná, Lipová, Chorvátska, Uhliská, časť Glogovec v cerovskej zákrute, Kozare , Vinohradská, Školská, Kostolná, Priečna, Ruţová

 

Mesiac

Dátum: Zmesový komunálny odpad

Dátum: Triedený odpad - papier, plasty

Január  03, 17, 31 23
Február 14, 28 20
Marec 14, 28 20
Apríl 11, 25 17
Máj 09, 23 15
Jún 06, 20 12
Júl 04, 18 10
August 01, 15, 29 07
September 12, 26 04
Október 10, 24 02, 30
November 07, 21 27
December 05, 19, (2.1.2020) 25

 

Zoznam ulíc:

Trlinská, Horná, Lúčna, Domovina, Modranská, Nádraţná, Vištucká, Príka, Poľná, Krátka, Slnečná, Cintorínska, Jagned, Glogovec, Jánska, Zapotok, Družstevná, Kostolná, ulica Svätého Urbana, Pezinská, Paulenova, Medzi cesty, Veterná, Spojná, Ulica A. Behunka, Hroznová ulica

 

Mesiac

Dátum: Zmesový komunálny odpad

Dátum: Triedený odpad - papier, plasty

Január  10, 24 09
Február 07, 21 06
Marec 07, 21 06
Apríl 04, 18 03
Máj 02, 16, 30 1, 29
Jún 13, 27 26
Júl 11, 25 24
August 08, 22 21
September 05, 19 18
Október 03, 17, 31 16
November 14, 28 13
December 12, 26 11

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu. Obec bude o prípadnej zmene občanov včas informovať.

 

Žlté 120 l kontajnery a 1 100 l kontajnery na plasty sú určené na:

Plasty:

pet fľaše od nápojov, plastové obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (napr. šampónov, aviváží), destilovanej vody, plastové obaly od potravín (napr. od kečupov, horčíc), plastové tašky a vrecká, plastové kelímky napr. od jogurtov, plastové poháriky

Kovové obaly:

plechovky od nápojov, čisté konzervy od potravín, kovové obaly, hliníkové fólie (napr. viečka z mliečnych výrobkov), kovové uzávery od nápojov

Viacvrstvové kombinované materiály VKM: neznečistené tetrapaky (napr. krabice od mlieka a nápojov)

Do kontajnerov na plasty, kovové obaly a VKM nepatria:

polystyrén, linoleum, podlahové krytiny, guma, molitan, znečistené plasty a obaly, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.)

 

Modré 120 l kontajnery a 1 100 l kontajnery na papier sú určené na:

Papier:

kancelársky papier, noviny, časopisy, letáky, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek, zošity, rozložené krabice z vlnenej lepenky, papierové tašky, papierové obaly napr. od potravín

Do kontajnerov na papier nepatria:

kopírovací, brúsny, voskovaný, mastný alebo dechtový papier, albumy, fotky, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, celofán

 

SKLO – zvonové kontajnery - rozmiestnené v obci sú určené na:

Biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (nevratné obaly z nápojov, poháre, fľaše a pod.), črepy a úlomky tabuľového skla

Do kontajnerov na sklo nepatria:

znečistené sklo, zrkadlá, bezpečnostné sklo, technické sklo, autosklá, sklo s prímesami, sklenené fľaše od chemikálií, keramika, porcelán, sklo kombinované s iným materiálom (napr. drôtené sklo), žiarovky, plexisklo, TV obrazovky

 

Harmonogram vývozu skla uvedený v týždňoch: 2, 6, 10, 15, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 45, 50.

- PET fľaše odporúčame pred vloţením do kontajnera zošliapnuť.

- Osádka zberového vozidla je oprávnená nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať nevhodné odpady!

 

Kontajnery je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6.00 hod. tak, aby boli dostupné pre osádku vozidla.

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - kontajnery sú určené na:

zvyšný komunálny odpad, ktorý sa nevytriedil

Do kontajnerov na zmesový komunálny odpad nepatria:

Papier, lepenka, plasty, kovy, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, objemný odpad (napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavý odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, batérie, elektroodpady, použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, pneumatiky, jedlé oleje a tuky z domácností,  odpad, ktorý by ohrozil ľudské zdravie, lieky, šatstvo a textílie

 

Obec Šenkvice, ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd vyzýva občanov, ktorí sú pripojení na kanalizáciu, aby do WC nevhadzovali a nesplachovali vlhčené obrúsky, hygienické vloţky, detské plienky z dôvodu upchávania a častých porúch čerpadiel čističky odpadových vôd.

Za pochopenie ďakujeme!

 

Ďalej upozorňujeme na zákaz odvádzania dažďovej vody do splaškovej kanalizácie!