Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Hody 2017 - informácie pre predajcov

 Hody v obci Šenkvice sa budú konať 21.07.2017 – 24.07.2017

 Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne prípadne elektronicky na emailové adresy: asistent@senkvice.org, kis@senkvice.org

Uzávierka podávania žiadostí je 19.07.2017 do 12:00.

Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo predajného miesta (šírka jedného predajného miesta je 3 m). Umiestnenie predajného miesta si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke (viď. nižšie).

Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 24 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžu žiadatelia

uhradiťv hotovosti do pokladne obecného úradu najneskôr do 19.07.2017 do 12:00. Pri úhrade dane do pokladne Obecného úradu bude žiadateľovi oznámené číslo predajného miesta.

V prípade neuhradenia dane bude pridelené číslo predajného miesta zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

stánky Námestie. G Klinoviča

stánky Jánska ul.