Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

HODY 2019 - INFORMÁCIE PRE REDAJCOV

Hody v obci Šenkvice sa budú konať 26.07.2019 – 29.07.2019

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne, prípadne elektronicky na emailovú adresu: kultura@senkvice.orgUzávierka podávania žiadostí je 26.07.2019 do 12:00. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo predajného miesta. Umiestnenie predajného miesta si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 24 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu najneskôr do 26.07.2019 do 12:00. Pri úhrade dane do pokladne Obecného úradu bude žiadateľovi oznámené číslo predajného miesta. V prípade neuhradenia dane bude pridelené číslo predajného miesta zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

Stánky hody Jánska

Stánky hody Námestie Gabriela Kolinoviča