Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Oznámenie o povinnosti čipovania psov

Informácia o povinnosti čipovania psov

Od 1. 9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 184/2018 Z. z.“). Táto novela prináša mnoho nových povinností, zmien, ale aj možností pre obce.

Obec Šenkvice v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa resp. viacerých psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky nasledujúce povinnosti:

  • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
  • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera implantovateľným transpondérom (čipom) môže len súkromný veterinárny lekár. Čip sa aplikuje ako injekcia pomocou väčšej ihly do podkožia obvykle na ľavej strane krku. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí číslo čipu a to uvedie veterinár do očkovacieho preukazu alebo pasu. Veterinárny lekár po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Samotná aplikácia mikročipu je rýchla, jednoduchá a takmer nebolestivá. Za trvalé označenie psa mikročipom je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur. Ak majiteľ psa je osobou v hmotnej núdzi alebo je poberateľom minimálneho dôchodku, tak túto čiastku za neho uhradí štát. Postup pri uplatňovaní náhrady za označenie psa mikročipom je zverejnený na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (www.svps.sk).

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

Psíky narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Avšak pri zmene majiteľa, musí byť pes čipovaný ešte pred zmenou. Čiže šteniatka narodené od septembra tohto roka musia byť označené pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Psíka je ale vhodné čipovať čo najskôr, aby mohol byť v prípade potreby ošetrený bez akýchkoľvek problémov.

Podľa tejto novely od 1.9.2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psíkovi, ktorý nie je identifikovaný tzn. čipovaný. Výnimka sa týka nevyhnutných prípadov, kedy je v záujme ochrana zdravia psa alebo človeka. Kontrolu čipovania vykoná veterinár prostredníctvom čítačky čipov.

Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu môže majiteľ nájsť svojho strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. 

 

Bližšie informácie