Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis do materskej školy na

školský rok 2018/2019

Zápis detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 24.04.2018 od 15,00 hod do 17,00hod v budove Materskej školy na Hornej ul. č.11.

Prineste si prosím so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·       

spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

·       

deti, ktoré dovŕšili cialis prix šiesty rok veku a ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

·       

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.