Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Zápis detí do Materskej školy Šenkvice

k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať

dňa 25.4.2019 (štvrtok)

v čase od 15:00 – 17:00hod.

v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach

 

Rodič je povinný:

  • podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na stránke MŠ: www.mssenkvice.org)

  • spolu so žiadosťou je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa (na porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ)

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  • spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku

  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Budzáková Jana, osoba poverená dočasným riadením MŠ

 

 

Zápis do škôlky