Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016

Vážení občania,

chceli by sme Vám dať do pozornosti nutnosť separácie odpadov.  Separovaný  odpad neskončí na skládke odpadov, ale je ďalej spracovávaný, čím sa šetrí životné prostredie. Taktiež separáciou sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, čiže sa znižujú náklady na ich vývoz a likvidáciu.. Poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu v roku 2016-   21 € (na osobu). Tiež sa dá znížiť množstvo komunálneho odpadu vyhodeného do kontajnera v rodinných domoch kompostovaním. Kompostovať  je možné všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené a napadnuté chorobami. Zvyšky varených jedál a potraviny by nemali byť dávané do kompostu vo veľkých množstvách, pretože lákajú rôzne zvieratá a skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemne zapáchajú. To je možné odstrániť zmiešaním s väčším množstvom suchého, savého materiálu. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne upraviť ( podrviť, posekať, zvlhčiť atď. ) a dobre premiešať. Konečný produkt kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo, vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali.

Drobný stavebný odpad je zavedený prostredníctvom množstevného zberu. Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu umiestneného na zbernom dvore Obce Šenkvice bude ocenený sadzbou 0,02 € za 1kg drobného stavebného odpadu. Poplatok sa uhrádza priamo na zbernom dvore v hotovosti poverenému zamestnancovi obce Šenkvice,

 

 

ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE aj VLASTNÉ PEŇAŽENKY -  tým, že separujete a kompostujete  odpad sa  zníži množstvo komunálneho odpadu vyvezeného na skládku. Obci  sa tým znížia náklady na vývoz a likvidáciu, čo je predpoklad, že v budúcom roku sa nebudú zvyšovať poplatky a separovaním odpadu, ktorý nám firma A.S.A. zbiera bezplatne sa Vám v ďalšom roku znížia poplatky za vývoz a likvidáciu TKO, zároveň kompostovaním získate kvalitné biologické hnojivo

 

ĎAKUJEME ,ŽE ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Vážení občania,

 spoločnosť  .A.S.A.  Trnava,  spol.  s  r.o. v spolupráci s našou obcou   realizuje separovaný zber odpadov, ktorý je prvým predpokladom zhodnocovania odpadov a znižovania množstva komunálnych odpadov produkovaných spoločnosťou. Každý rodinný dom má k dispozícii 120l kontajner na papier a 120l kontajner na plasty , do ktorých  v priebehu mesiaca zbierate druhotné suroviny. Zber a odvoz kontajnerov  uskutočňujeme 1 x mesačne podľa stanoveného harmonogramu.  Je potrebné, aby ste naplnené kontajnery vyložili v deň vývozu do 6:30 hod. pred rodinný dom tak, aby neprekážali chodcom a zároveň boli dostupné našej osádke.

 

HARMONOGRAM VÝVOZOV

separovaného zberu vriec v obci Šenkvice

13.01.2016       10.02.2016       09.03.2016       06.04.2016       04.05.2016     01.06.2016       29.06.2016       27.07.2016       24.08.2016       21.09.2016       19.10.2016       16.11.2016      14.12.2016   

      

HARMONOGRAM VÝVOZOV  2016

komunálneho odpadu v obci  Šenkvice


PÁRNY TÝŽDEŇ :ŠTVRTOK:

Agátová, Cerovská, Záhradná, Lipová, Ružová, Chorvátska , časť Glogovec v Cerovskej zákrute, Kozare, Vinohradská , Školská, Priečna, Uhliská

Január 07,21 Júl 07,21
Február 04,18 August 04,18
Marec 03,17,31 September 01,15,29
Apríl 14,28
Október 13,27
Máj 12,26 November 10,24
Jún 09,23 December 08,22

 

NEPÁRNY TÝŽDEŇ :  ŠTVRTOK:

Trlinská, Horná, Lúčna, Domovina, Modranská, Nádražná, Vištucká, Príka,Poľná, Krátka, Slnečná, Cintorínska, Jagned, Glogovec, Jánska, Zapotok, Družstevná, Kostolná, Svätého Urbana, Pezinská, Paulenova, Medzi cesty, Veterná, Spojná

Január 14,28 Júl 14,28
Február 11,25 August 11,25
Marec 10,24 September 08,22
Apríl 07,21 Október 06,20
Máj 05,19 November 03,17
Jún 02,16,30 December 01,15,29

 

 

 Upozornenie:

- Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených  v obci

- PET prosíme zošľapovať a vrchnáčiky odkladať do vriec oddelene

- Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrece, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku

- Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6:30 hod.