Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Šenkviciach. 

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa úst. § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Bratislave v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.