Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií  určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

a) Technické nosiče dát


Názov

disketa     3,5

0,83 (25 Sk)

CD

1,66 (50 Sk)

iný nosič dát

podľa nákupnej ceny nosiča

b) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií  (na papier) 

     


Veľkosť listu

Veľkosť listu
(obojstranne)

A3

0,13 (4 Sk)

A3

0,27 (8 Sk)

A4

0,07 (2 Sk)

A4

0,13 (4 Sk)

c) Obstaranie obálok


Veľkosť obálky

C4

0,07 (2 Sk)

C5

0,03 (1 Sk)

C6

0,03 (1 Sk)

d) Odoslanie informácií

 Poštovné doporučene –
do vlastných rúk

do          50 g

1,10 (33 Sk)

do        100 g

1,23 (37 Sk)

do        500 g

1,26 (38 Sk)

do      1000 g

1,79 (54 Sk)

do      2000 g

2,66 (80 Sk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Ďalšie špecifické materiály


Počet kusov

1

vo výške obstarávacích nákladov

Žiadateľ  môže  uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady  takto:

  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
  3. v hotovosti do pokladne.

Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku 1,66€ (50,- Sk) v zmysle ust. čl. 5. ods. 5 písm. b) Zásad poskytovania informácií.