Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Šenkvice

Obec Šenkvice

obecné zastupiteľstvo Obce Šenkvice v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v y d á v a  t i e t o

Zásady
vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
Obce Šenkvice

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Šenkvice (ďalej len „obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len „VS“). Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.

Článok 2
Základné pojmy

(1) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.
(2) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým :
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov , o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánov alebo zamestnancov obce,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.
Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.
(3) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie , ktoré :
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.),
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútorov a exekučnej činnosti a pod.), alebo
d) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré boli vydané v konaní podľa iného právneho predpisu /napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní).
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy
b/ osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov).
(4) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
(5) Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach.
(6) Vybavenie sťažnosti – odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi s uvedením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
(7) opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa , v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
(8) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu obce pri vybavovaní alebo pri odložení sťažnosti.

Článok 3
Prijímanie a centrálna evidencia sťažností

(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
(2) Sťažnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojím podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za sťažnosť podanú písomne.
(3) Prijímanie písomných sťažností na obci zabezpečuje podateľňa obecného úradu.
(4) Prijímanie ústnych sťažností podľa zákona o sťažnostiach zabezpečuje podateľňa obecného úradu. Pri podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví záznam (príloha č. 1 týchto zásad). Postup je uvedený v § 5 ods. 4-6.zákona o sťažnostiach
(5) Všetky doručené sťažnosti sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností v centrálnej evidencii sťažnosti obce, ktorú vedie podateľňa obecného úradu, pričom musí obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťažnostiach.
(6) Osoba (vedúci orgánu VS, zamestnanec obce), ktorej bola doručená zásielka na meno ak zistí, že písomnosť má charakter sťažnosti, je povinná ju dať zaevidovať do centrálnej evidencie sťažností.

 

 

Článok 4
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

(1) Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:
a) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je, tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností – Úrad vlády SR.
b) Proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.
(2) Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje:
a) komisia obecného zastupiteľstva proti činnosti starostu obce- proti činnosti hlavného kontrolóra - proti činnosti jednotlivých poslancov
b) starosta obce - proti zamestnancom obce (okrem hl. kontrolóra)- proti činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou
c) hlavný kontrolór - proti odloženiu sťažnosti- proti vybaveniu sťažnosti
(3) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.


  
Článok 5
Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností

(1) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.
(2) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.
(3) Každé prijatie podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach sa podanie:
- vráti (§ 4 ods. 3 zákona a § 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach),
- postúpi (§ 3 ods. 3 písm. b/ § 4 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach),
- odloží (§ 5 ods. 6 a 7 a § 6 zákona o sťažnostiach),
- vybaví (§ 18 až § 22 zákona o sťažnostiach).
(4) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
(5) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú /§ 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám/.
(6) Každý zúčastnený na vybavení sťažnosti, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to požiadal sťažovateľ. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.
(7) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
(8) Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený

a) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti
c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
(9) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti, ak zistí podľa obsahu, že predmetné podanie sa netýka činnosti obce, postúpi ho príslušnému orgánu VS.
(10) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
(11) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2 zákona o sťažnostiach) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu  s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona o sťažnostiach.
(12) Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.
(13) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (príloha č. 2 týchto zásad).
(14) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená sťažnosť odložiť v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach. O odložení upovedomí sťažovateľa, a to v prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona o sťažnostiach.
(15) Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie sťažnosti je možné lehotu 60 pracovných dní predĺžiť o 30 pracovných dní.
(16) O predĺžení lehoty (§ 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta obce. V prípadoch sťažností proti činnosti starostu, rozhoduje o predĺžení lehoty komisia OZ.
(17) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle písomné oznámenie výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.


  
Článok 6
Kontrola vybavovania sťažností

(1) Kontrolu vybavovania sťažností v obci vykonáva v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór.
(2) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

(1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.
(2) Zásady boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 04. 2011
uznesením č. 9-II./OZ /2011.
  

 

 

 

 

Mgr. Peter Fitz
starosta Obce Šenkvice

 

Prílohy k zásadám:
1. Záznam o ústnej sťažnosti
2. Zápisnica o prešetrení sťažnosti 


Príloha č.1
 Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice

Záznam o ústnej sťažnosti
Sťažnosť prijatá dňa ...................................  o  ....................hod.
Sťažovateľ:
FYZICKÁ OSOBA (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, alebo prechodného  pobytu)
...................................................................................................................................... ..........................................................................................................................
PRÁVNICKÁ OSOBA (názov, sídlo, meno  a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať)
...................................................................................................................................... ..........................................................................................................................
Predmet sťažnosti:

  1. Sťažnosť je zameraná proti*: ...........................................................................
  2. Sťažnosť poukazuje na nedostatky* ................................................................
  3. Sťažovateľ sa domáha* ....................................................................................

(*nehodiace škrtnite)
Konkretizácia predmetu sťažnosti:
.................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .................................................................................................................................... ..........................................................................................................................
Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení prikladá: (názov materiálu, počet strán)
.................................................................................................................................... ............................................................................................................................          Sťažovateľ žiada – nežiada o utajenie totožnosti.

Záznam vyhotovil: ...........................................................  
podpis: .............................................

Zamestnanci  prítomní pri ústnom podávaní sťažnosti (meno, priezvisko, funkcia):
................................................................................................................................... .............................................................................................................................

Sťažovateľ potvrdzuje, že záznam o sťažnosti  si prečítal a že tento záznam zodpovedá ústne podanej sťažnosti. Zároveň potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu záznamu. 

V súlade s ust. § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam týmto súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov pre účely  vybavovania podanej sťažnosti.

....................................................                                                                                                                                                 
podpis sťažovateľa 

 

 

Príloha.č.2
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice
 Zápisnica  o  prešetrení sťažnosti

Predmet sťažnosti:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Označenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala:   ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho orgánu  verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním  splnomocneného zástupcu:
................................................................................................................................
Obdobie prešetrovania sťažnosti: .............................................................................
Mená a priezviská zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrovali:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Dátum vyhotovenia zápisnice:............................................
Preukázané zistenia: ................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................................................................................
................................................................................................................................

Záver:
A/Sťažnosť opodstatnená:
Povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej správy, ktorý sťažnosť prešetroval :
1. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, v lehote do: ..................................
2. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, v lehote do: ................................
3. predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť, v lehote do: ..............................
4. predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti, v lehote do: ..............................
B/sťažnosť neopodstatnená
Zápisnica o  prešetrení sťažnosti prerokovaná dňa: ..................................................
Podpis vedúceho orgánu  verejnej správy alebo ním splnomocneného zástupcu:
................................................................................
Podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrovali:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Podpisy  prítomných:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Sťažovateľ bol oboznámený s opatreniami dňa:  ...................................

Svojim podpisom potvrdzujem odovzdanie a prevzatie nasledovných dokladov: ................................................................................................................................
................................................................................................................................

V súlade s ust. § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam týmto súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov pre účely  vybavovania podanej sťažnosti. 

Podpis odovzdávajúceho:                                             Podpis preberajúceho:

..........................................................                        .............................................