Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Zásady poskytovania informácií

Starosta obce Šenkvice Mgr. Peter Fitz, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  zákonov   (zákon  o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
v y d á v a
Smernicu starostu obce o zásadách poskytovania informácií

podľa zákona o slobode informácii

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Obec Šenkvice (ďalej len „obec“) je povinná podľa zákona o slobode informácii umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to  bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
2. Tieto zásady  upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií obcou a jej jednotlivými organizačnými zložkami.

Článok 2
Povinné osoby

1.  Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona.
2. V podmienkach obce informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky obce:

 1. obecný úrad, jeho oddelenia,
 2. obecné zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to obecného úradu,
 3. hlavný kontrolór obce,
 4. organizácie zriadené obcou bez právnej subjektivity.

Článok 3
Povinné zverejňovanie informácií

 1. Obec je povinná v zmysle § 5 zákona zverejniť tieto informácie:
a) spôsob  zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
2. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie:

 1. termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
 2. zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 3. uznesenia obecného zastupiteľstva,
 4. texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 5. texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v obecnom zastupiteľstve,
 6. údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,
 7. výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí.

3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová adresa obce.
4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:
a) v sídle Obce Šenkvice  na úradnej tabuli,
b) na všetkých pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
5. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku  môžu byť zverejňované aj v periodiku Šenkvičan – informačné noviny obce Šenkvice.
6. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1  a 2 tohto článku  zabezpečuje:
a) na úradnej tabuli  - sekretariát OcÚ,
b) na internetovej adrese obce:
ba) sekretariát OcÚ:
    1. informácie podľa ods.1 tohto článku,
    2. informácie podľa ods.2 tohto článku.
bb) všetky organizačné zložky obce v súlade so svojom náplňou činnosti:
     1. informácie o postupe, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
      2. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb vo vzťahu k obci.

Článok 4
Poskytovanie informácií na žiadosť

1. Písomná žiadosť sa prijíma na podateľni OcÚ. Po jej zaevidovaní podateľňa postúpi žiadosť na vybavenie konkrétnemu pracovníkovi OcÚ. Ak bola písomná žiadosť prijatá na inom pracovisku, je zamestnanec, ktorý žiadosť prijal, povinný ju postúpiť na zaevidovanie podateľni.
2. Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal, postúpiť ju na zaevidovanie podateľni. Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.
3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal vo forme podľa prílohy č. 1 týchto zásad  a zaevidovať ju na podateľni, ktorá  ju  po zaevidovaní  bezodkladne postúpi na vybavenie konkrétnemu pracovníkovi OcÚ.
4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, podateľňa, ktorá žiadosť vybavuje, bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť nedoplní, po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.
5. Ak pracovník OcÚ ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Článok 5
Sprístupňovanie informácií

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania,  vytvárania nových informácií a prenášania  na iný nosič.
3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, pracovník OcÚ najneskôr do 5 dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, pracovník OcÚ  mu ich sprístupní.
4. Informácie sprístupní  vecne príslušná organizačná zložka obce, ktorej bola žiadosť postúpená na vybavenie z  podateľne.  V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko organizačných zložiek obce, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní útvar prednostu.
5. Informácie sa sprístupňujú:
a)    bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním  technických nosičov  dát a s odoslaním informácie žiadateľovi  jednorazovo  nepresiahne čiastku 1,66€ (50,- Sk).
b)    za úhradu materiálnych nákladov – ak úhrada materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi  presiahne čiastku 1,66€ (50,- Sk).
6. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa prílohy č. 2 týchto zásad -  Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií, ktorá sa mení  v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.
7. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva prednosta OcÚ.
8. Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 8 pracovných dní zo závažných dôvodov môže prednosta OcÚ. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť  žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Článok 6
Vydanie rozhodnutia

 1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie zápisom v spise.
2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá Obecný úrad v Šenkviciach písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 3 týchto zásad v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví príslušná organizačná zložka.
3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku  sa prijíma na  podateľni, ktorá ho po zaevidovaní postúpi tomu, kto žiadosť vybavoval.
4. Pracovník OcÚ, ktorá žiadosť vybavovala, pripraví návrh rozhodnutia starostu obce na zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia obecného úradu, ktorý predloží starostovi obce spolu so spisom (žiadosť, rozhodnutie a odvolanie spolu so svojím stanoviskom k odvolaniu, prípadne i ďalší písomný materiál).
5.  O odvolaní  rozhoduje v zmysle § 19 ods. 2 zákona starosta obce.

Článok 7
Evidencia žiadostí

 1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa  tak, aby poskytovala údaje  potrebné  na   kontrolu  vybavovania   žiadostí  a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 
2. Evidencia obsahuje:
a) dátum podania žiadosti,
b) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inej osobe a pod.),
d) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).
3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti.  Všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným Registratúrnym poriadkom Obce Šenkvice.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Ak nie je v zákone ustanovené inak platí zákon č. 211/2000 Z. z. V procesnej časti sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom podpísania starostom Obce Šenkvice
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa rušia Zásady poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000  Z. z. zo dňa 02.01.2001 vrátane prílohy – Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií vyberaných Obcou Šenkvice zo dňa 02. 01. 2001.

V Šenkviciach, dňa 02. 01. 2009.

  ––––––––––––––––––––––––––––––-
Mgr. Peter Fitz
  starosta obce Šenkvice