Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Knižnica

 

Nachádzate sa tu

Knižnica

Z dejín knižnice v Šenkviciach

 

Prvú veľkú knižnicu založil šenkvický rodák, historik, archivár Gabriel Kolinovič Šenkvický (1698-1770) v rodičovskom dome, kde chodili študovať aj najväčší uhorskí historici. V roku 1920 bola zriadená prvá verejná knižnica – knižnica spolku Roľnícky dorast. Druhou verejnou knižnicou bola knižnica pri Jednote Orla. Verejné obecné knižnice v Malých i Veľkých Šenkviciach vznikli až na základe zákona č. 430/1919 Zb. z. o povinnom zriaďovaní knižníc v obciach. Zriadenie knižnice schválilo obecné zastupiteľstvo v roku 1924. Základ tvorilo 44 kníh kúpených v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Prvým knihovníkom sa stal učiteľ Elemír Kantek. Knihy boli uložené v triede školy. S požičiavaním sa začalo v roku 1926, kedy mala knižnica už 90 zväzkov. Sústavnou propagáciou kníh prostredníctvom žiakov knihovník dosiahol, že v roku 1929 mala knižnica už 126 čitateľov s počtom výpožičiek 1 084. V roku 1932 sa knižnica presťahovala do zborovne novopostavenej školy, kedy mala už 343 zväzkov kníh. Počas 2. svetovej vojny bolo požičiavanie kníh znemožnené, pretože do priestorov knižnice sa nasťahovalo nemecké vojsko. V roku 1946 sa knižnica znovu otvorila a zároveň nastúpil nový knihovník - učiteľ Štefan Bobek. V roku 1948 získal knihovník pre knižnicu v budove Jednoty nové priestory, ktoré tvorila samostatná miestnosť a čitáreň. V roku 1953 mala knižnica už 2 650 zväzkov a 250 čitateľov. V roku 1959 premenovali knižnicu na Miestnu ľudovú knižnicu. V roku 1980 sa priestor knižnice zväčšil o 1 miestnosť, pretože mala už 11420 zväzkov. Počet kníh sa každý rok zvyšoval o 500 kníh, preto v roku 1987 umiestnili knižnicu do novovybudovaných priestorov pod zdravotným strediskom. V roku 1990 sa po odchode Štefana Bobeka stal novým knihovníkom Eduard Ivančík. Knižnica mala už 17 414 zväzkov a 655 čitateľov a bola premenovaná na Obecnú knižnicu Gabriela Kolinoviča. Po odchode Eduarda Ivančíka v roku 2000 bola knižnica zatvorená až do mája 2003, kedy nastúpila nová knihovníčka Silvia Mišúnová. Knižnica začínala so 128 čitateľmi a otvorená bola len dvakrát do týždňa po 4 hodiny. V septembri 2007 sa knižnica presťahovala do nových priestorov v kultúrnom a informačnom stredisku, ktoré zodpovedajú potrebám modernej kultúrnej inštitúcie.  Keďže nové priestory sú podstatne menšie, bola vykonaná generálna revízia knižničného fondu, počas ktorej bolo vyradených 8 713 kníh (najmä zastaraných, opotrebovaných a duplikátov) - vo fonde zostalo 7 038 kníh. Zároveň sa rozšírili výpožičné hodiny na každý deň (29 hodín týždenne). V nových priestoroch bolo potrebné rozšíriť a zmodernizovať aj služby čitateľom. Knižnica vypracovala úspešný projekt pod názvom Elektronizácia a internetizácia obecnej knižnice, na základe ktorého v roku 2007 získala grant z Ministerstva kultúry SR vo výške 50.000,- Sk. Z financií boli zakúpené 3 počítače, z toho 2 pre verejnosť a automatizovaný knižničný systém KIS MaSK. V roku 2012 podala knižnica na MK SR ďalší úspešný projekt na nákup nových kníh, aby mohla doplniť knižničný fond podľa potrieb svojich čitateľov. Za získané financie vo výške 670,- Eur bolo zakúpených 104 kníh pre deti a dospelých. V roku 2013 sa knižnica zapojila do akcie „Jednu knihu ročne“ darovať knižnici, vďaka ktorej získala niekoľko desiatok darovaných kníh pre deti a dospelých.

 

Pracovníci obecnej knižnice

1924 – 1946 Elemír Kantek

1946 – 1990 Štefan Bobek

1990 – 2002 Eduard Ivančík

2003             Silvia Mišúnová

Z činnosti knižnice

 • Výpožičné služby
 • Poskytovanie informácií
 • Poskytovanie elektronických informačných služieb
 • Kopírovacie služby
 • Nákup kníh
 • Elektronické spracovanie dokumentov
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Inventarizácia knižničného fondu
 • Organizovanie súťaží, kvízov, besied, informačnej výchovy detí, tvorivých dielní
 • Organizovanie zážitkového čítania a interaktívneho čítania
 • Organizovanie akcií na podporu čítania: „Strašidelné čítanie“, „Bola raz jedna povesť“, „Kde bolo, tam bolo“ , „Literárny milionár“, „Babinec“ a „Chlapinec“
 • Zúčastňuje sa celoslovenských akcií Noc s Andersenom, Čitateľský maratón

Kontakty

Obecná knižnica Gabriela Kolinoviča Šenkvice

Nám. G. Kolinoviča č. 5

900 81 Šenkvice

Tel.: 033/6486033

 www.senkvice.org

kniznica@senkvice,org

Poplatky za členské

deti do 15 r.               0,99€
študenti                     1,66€
dospelí                       2,32€
dôchodcovia                0,99€

Poslanie knižnice

            Knižnica, ako organizačná zložka Obecného úradu, buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zreteľom na kultúrne hodnoty a informačné potreby obyvateľov obce Šenkvice, poskytuje knižnično-informačné služby a organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, súťaže a výstavy. V spolupráci s materskou školou a základnou školou sa zameriava na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí.

            Knižničný fond tvorí krásna literatúra pre dospelých (romány, detektívky, životopisy, sci-fi, poézia, divadelné hry), odborná literatúra pre dospelých (spoločensko-vedná, prírodovedná, hospodárska, technická, encyklopédie), krásna literatúra pre deti a mládež, leporelá a náučná literatúra a encyklopédie pre deti.

Výpožičná doba

pondelok   13,30 – 18,00 hod.

utorok       13,30 – 18,00 hod.

streda        10,00 - 12,30 hod    13,30 – 18,00 hod.

štvrtok       13,30 – 18,00 hod.

piatok        13,30 – 16,00 hod.

Sankčné poplatky

I. upomienka                   0,99€
II. upomienka                  1,66€
III. upomienka                 2,32€