Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach

12.jún.2019

Návrh VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach  a v šk. účelových zariadeniach

 

 

Obec Šenkvice

                              

V zmysle ustanovenia § 6  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.


Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokuje návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa: 27.06.2019.

Pripomienky k týmto návrhom môžete  zasielať do termínu: 22.06.2019.

      -    písomne na adresu Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice

      -    elektronicky na adresu: asistent@senkvice.org

      -    ústne do zápisnice na Obecnom úrade Šenkvice.