Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Rozpočet na roky 2013 - 2015

30.november.2012

 

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

Bežné príjmy v €

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Daňové príjmy

844 409

1 018 241

1 008 990 

1 020 880

1 018 500

1 018 500

1 018 500

111 003 Výnos dane z príjmov samospráve

704 757

875 497

862 000

872 380

870 000

870 000

870 000

121 Daň z nehnuteľností

139 652

142 744

146 990

148 500

148 500

148 500

148 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové príjmy za špecifické služby

104 469

99 991

103 970

103 970

103 970

103 970

103 970

133 001 Za psa

3 186

3 346

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

133 003 Za nevýherné hracie automaty

600

600

400

400

400

400

400

133 004 Z za predajné automaty

67

67

70

70

70

70

70

133 006 Za ubytovanie

312

263

300

300

300

300

300

133 012 Za užívanie verejného priestranstva

2 211

1 938

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

133 013 Za komunálne odpady

98 093

93 777

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy z podnikania

0

0

0

12 746

0

0

0

211 003 Dividendy (akcie BVS)

0

0

0

12 746

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva

70 511

79 175

76 901

76 901

76 901

76 901

76 901

212 002 Z prenajatých pozemkov

1 884

1 895

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

212 003 Z prenaj.budov, priestorov, objektov

68 626

77 279

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

212 004 Z prenaj. Strojov a zariadení

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy – admin. a iné poplatky

148 054

162 667

160 575

160 575

160 575

160 575

160 575

221 Administratívne poplatky

26 592

24 324

28 215

28 215

28 215

28 215

28 215

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

396

82

 

 

 

 

 

223 001 Za predaj výrobkov a služieb

120 708

137 896

132 000

132 000

132 000

132 000

132 000

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia

358

365

360

360

360

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy- úroky z vkladov

479

390

519

519

300

400

400

240 Úroky z vkladov na účtoch

479

390

519

519

300

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné nedaňové príjmy

10 646

4 877

2 100

6 852

2 100

2 100

2 100

292 008 Z výťažkov z lotérií

2 719

2 686

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

292 017 Vratky, dobropisy z min. obdobia

7 927

2 191

0

4 752

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzemské bežné transfery

440 136

408 137

391 198

441 279

410 877

428 550

446 850

312 012 Transfer na norm.výdavky

353 955

360 194

365 000

382 139

385 100

401 700

420 000

312 012 Transfer na vzdel. Poukazy

7 930

7 795

7 392

7 656

8 352

8 500

8 500

312012 Transfer za mimoriadne výsledky

1 800

1 200

0

0

0

0

0

312 012 Transfer na predškolskú výchovu

6 646

7 683

7 200

8 734

6 075

7 000

7 000

312012 Transfer na odchodné

0

3 028

0

0

0

0

0

312 012 Transfer na matriku

5 490

4 772

4 772

4 779

4 780

4 780

4 780

312 012 Transfer na evidenciu a reg. Obyv.

1 490

1 511

1 511

1 531

1 530

1 530

1 530

312 012 Transfer na stavebný úrad

4 064

4 258

4 258

4 315

4 315

4 315

4 315

312 012 Transfer na cestnú dopravu

204

223

223

223

223

223

223

312 012 Transfer na životné prostredie

516

522

522

502

502

502

502

312 001 Transfer na odmenu skladníka CO

281

320

320

320

0

0

0

312 001 Transfer na voľby,referend, sčít.ob.

4 589

4 747

0

2 385

0

0

0

312 001 Mimor.dotácia z MF SR

52 831

0

0

0

0

0

0

312 001 Transfer na podporu zamestnanosti

340

10 884

0

28 025

0

0

0

312001 Transfer na knižný fond

0

0

0

670

0

0

0

312008 Dotácia z BSK na hody

0

1 000

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné príjmy spolu:

1 618 704

1 773 478

1 744 253

1 823 722

1 773 223

1 790 996

1 809 296

 

 

 

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

Vlastné príjmy RO* v €

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná

skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Vlastné príjmy RO* Základnej školy

8 717

17 456

10 000

15 000

12 200

12 900

13 600

Vlastné príjmy RO* Materskej školy

8 273

10 446

7 000

12 900

16 000

16 000

16 000

Vlastné príjmy RO* spolu:

16 990

27 902

17 000

27 900

28 200

28 900

29 600

 

 

 

 

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

Kapitálové príjmy v €

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná

skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Príjem z predaja majetku

1 021

18 575

0

2

0

0

0

233 Príjem z predaja pozemkov

1 021

18 575

0

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuz. Kapitálové granty a transfery

83 336

56 380

70 000

236 219

76 800

0

0

322001 Transfer zo ŠR

23 336

6 007

0

105 000

0

0

0

322002 Transfer z Env.fondu

60 000

50 373

0

49 971

0

0

0

322002 Transfer z Env.fondu-zosuv

0

0

70 000

81 248

0

0

0

322xxx Dotácia BVS na vodovod Gl.

0

0

0

0

76 800

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy spolu:

84 357

74 955

70 000

236 221

76 800

0

0

 

 

 

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

Príjmové finančné operácie

v €

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

453 Prenes. Fin. prostriedky RO*-ZŠ

6 692

13535

0

18 257

0

0

0

453 Prenes.fin. prostriedky RO*-MŠ

0

881

0

1 088

0

0

0

453 Prenes. Kapit.transfer

13 277

0

0

0

0

0

0

513 Dlhod.úver na kanalizáciu

660 657

0

0

0

0

0

0

454 001 Prevody z rezervného fondu

2 424

28 291

0

4 620

0

0

0

454 002 Prevody z ostatných fondov

87 103

9 725

0

53 099

0

0

0

Príjm. Finanč. Operácie spolu:

770 153

52 432

0

74 064

0

0

0

 

 

 

 

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

Bežné výdavky v €

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

01 1 1 6 Obecný úrad

290 074

309 300

318 702

342 331

319 351

319 351

319 351

610 Mzdy, platy

143 656

145 359

160 520

160 352

152 494

152 494

152 494

620 Odvody z prac.pomerov

51 428

53 881

58 122

58 122

55 247

55 247

55 247

620 Odvody z dohôd

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

631 Cestovné

368

1 120

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

632 Energie, voda a komunikácie

28 002

45 780

43 600

43 600

43 600

43 600

43 600

633 Materiál

14 409

12 890

12 000

23 500

11 700

11 700

11 700

634 Dopravné

3 868

4 188

3 000

3 000

4 350

4 350

4 350

635 Rutinná a štandardná údržba

13 564

6 934

8 000

10 500

10 500

10 500

10 500

636 Nájomné

405

393

360

360

360

360

360

637 Služby

32 231

33 043

30 000

39 480

34 000

34 000

34 000

641 Príspevky obci (SŠÚ)

1 325

2 939

1 100

700

1 100

1 100

1 100

642 Ćlen.prísp.odchodné,PN,vratky

818

2 773

800

1 517

800

800

800

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 1 6 Stav. Úrad, ŽP*a CD*

4 784

5 005

5 003

5 040

5 040

5 040

5 040

610 Mzdy, platy

3 250

3 566

3 570

3 590

3 500

3 500

3 500

620 Odvody

1 135

1247

1 238

1 245

1 223

1 223

1 223

632 Poštovné

359

147

120

130

200

200

200

633 Materiál

0

0

30

30

73

73

73

637 Služby

40

45

45

45

44

44

44

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 2 Finančná a rozpočt. oblasť

1 876

1 841

2 000

2 000

3 500

3 500

3 500

637 Služby

1 876

1 841

2 000

2 000

3 500

3 500

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3 Matrika a register obyvat.

6 980

6 283

6 283

6 310

6 310

6 310

6 310

610 Mzdy, platy

4 400

4 390

4 440

4 460

4 460

4 460

4 460

620 Odvody

1 361

1 528

1 552

1 559

1 559

1 559

1 559

632 Energie, voda, komunikácie

85

136

60

76

76

76

76

633 Materiál

468

67

72

72

72

72

72

635 Opravy a údržba /softvéru/

61

91

87

87

87

87

87

637 Služby

605

55

56

56

56

56

56

642 Členské

0

16

16

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3 Evidencia obyvat.-vl.zdroje

671

319

500

500

500

500

500

620 Odvody

1

2

 

 

 

 

 

63x Materiál, odmeny na dohody-ZPOZ

670

317

500

500

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

01 6 0 Voľby, sčátabue obyvateľstva, ref.

4 589

4 747

0

2 385

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie mimor.dotácie z MF SR – hlavne na energie-správa,VO,ČOV

52 831

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 7 0 Transakcie verejného dlhu

10 580

13 850

13 600

15 500

14 000

12 800

11 600

651 Úroky z úveru na KD*

3 613

3 609

3 900

5 200

4 000

3 000

2 000

651 Úroky z úveru na pozemok

4 307

4 018

3 800

4 500

4 300

4 200

4 100

651 Úroky z úveru z EF*

2 660

6 223

5 900

5 800

5 700

5 600

5 500

 

 

 

 

 

 

 

 

02 2 0 Civilná obrana

812

931

880

880

0

0

0

620 Odvody

2

3

 

 

 

 

 

633 Materiál

0

19

 

 

 

 

 

635-6 Platby do fondu opráv- CO

440

440

440

440

0

0

0

637 Služby za správu

89

149

120

120

0

0

0

637 Odmena na dohodu

281

320

320

320

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

03 2 0 Ochrana pre požiarmi

3 713

3 915

3 600

3 990

4 165

4 165

4 165

620 Odvody

6

4

0

0

175

175

175

632 Energie, voda

764

3 018

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

633 Materiál

153

0

0

0

0

0

0

634 Dopravné

0

301

300

690

690

690

690

637 Služby

682

592

500

500

500

500

500

63x následky povodní z FR

2 108

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 2 1 4 ROEP pozemkové úpravy

0

0

0

2000

0

0

0

620 Poistné

 

 

0

3

0

0

0

632 Poštovné

 

 

0

1 475

0

0

0

633 Materiál

 

 

0

170

0

0

0

637 Odmeny na dohody

 

 

0

352

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1 Cestná doprava

15 974

25 707

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

620 Odvody

8

18

30

30

0

0

0

633 Materiál

3 852

4 049

5 000

5 375

5 300

5 300

5 300

634 Dopravné – traktor

3 508

1 157

2 000

1 625

1 400

1 400

1 400

635 Rutinná a štand.

2 840

12 494

8 970

8 970

9 300

9 300

9 300

637 Služby

5 451

7 989

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

633 následky povodní – piesok z FR

315

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0 Naklad. S odpadmi

103 130

112 049

100 620

100 620

100 000

100 000

100 000

620 Odvody

5

17

10

10

630

630

630

631 Cestovné

0

15

0

0

0

0

0

633 Materiál

1 419

1 474

1 200

1 200

1 400

1 400

1 400

635 Rut. A štand. Údržba

454

232

200

140

0

0

0

636 Nájomné za pozemky

664

841

740

800

800

800

800

637 Služby

100 588

109 470

98 470

98 470

97 170

97 170

97 170

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2 0 Nakladanie s odp. Vodami

54 052

61 717

80 000

70 000

70 000

70 000

70 000

620 Odvody

36

47

40

40

2 200

2 200

2 200

632 Energie, voda, komunikácie

13 466

36 964

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

633 Materiál

1 619

1 653

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

635 Rutinná a štandardná údržba

10 956

12 115

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

637 Služby

27 975

10 938

22 960

12 960

10 800

10 800

10 800

 

 

 

 

 

 

 

 

06 1 0 Rozvoj bývania- byty

0

4 646

600

705

600

600

600

632 Energie

 

1 126

0

105

0

0

0

633 Vybavenie obecných bytov

 

2 980

0

0

0

0

0

635 Príspevok do fondu opráv

 

295

340

340

360

360

360

637 Služby

 

245

260

260

240

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0 Rozvoj obce a údržba

71 679

70 254

64 526

75 006

82 433

82 433

82 433

610 Mzdy, platy

41 827

35 333

39 860

41 860

45 295

45 295

45 295

620 Odvody

14 441

13 040

14 230

14 330

16 136

16 136

16 136

620 Odvody z dohôd

0

0

0

0

2 236

2 236

2 236

632 Telef. poplatky

81

78

50

100

100

100

100

633 Materiál

3 816

3 220

3 500

4 000

3 500

3 500

3 500

634 Dopravné

172

130

100

0

0

0

0

635 Rutinná a štandardná údržba

233

1 543

700

700

700

700

700

636 Nájomné /za kostolom/

86

86

86

86

86

86

86

637 Služby

8 203

10 182

3 000

8 930

9 380

9 380

9 380

637 Geometrické plány

1 165

702

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

637 Príprava projektov

952

2 400

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

642 Náhrada PN a odchodné

703

3 540

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

06 4 0 Verejné osvetlenie

20 145

41 809

47 035

47 035

43 770

43 770

43 770

620 Odvody

30

34

35

35

770

770

770

632 Energie

15 802

36 078

40 000

38 040

38 000

38 000

38 000

633 Materiál

48

792

2 000

3 960

2 000

2 000

2 000

637 Služby

4 265

4 905

5 000

5 000

3 000

3 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

08 1 0 Športové služby-telocvičňa

27 831

46 104

49 240

49 240

49 190

49 190

49 190

610 Mzdy, platy

9 499

9 917

12 940

12 940

12 293

12 293

12 293

620 Odvody

3 618

3 352

4 800

4 800

4 591

4 591

4 591

620 Odvody z dohôd

x

x

x

x

806

806

806

632 Energie, voda, komunikácie

10 501

24 766

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

633 Materiál

211

1 860

500

500

500

500

500

635 Opravy a údržba

0

474

0

0

0

0

0

637 Služby

3668

5 434

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

642 Náhrada PN

334

301

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10 Budova Šport. Klubu

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

632 Energie

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 3 Klub dôchodcov

703

657

700

700

700

700

700

620 Odvody

2

3

3

3

138

138

138

633 Materiál

16

48

50

50

50

50

50

634 Doprava

277

198

239

239

104

104

104

637 Služby

408

408

408

408

408

408

408

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 5 Knižnica

679

827

650

1 320

200

200

200

633 Materiál /knihy/

679

827

650

1 320

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 7 Pamiatková starostlivosť

0

3 022

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 9 Ost. kultúrne služby a KIS

80 209

93 655

86 980

94 270

73 992

73 992

73 992

610 Mzdy, platy

39 616

41 892

44 440

44 440

29 390

29 390

29 390

620 Odvody

13 420

14 157

15 530

15 530

10 272

10 272

10 272

620 Odvody z dohôd

x

x

x

x

1 890

1 890

1 890

631 Cestovné

30

125

0

0

0

0

0

632 Energie, voda, komunikácie

6 401

14 963

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

633 Materiál

4 381

5585

3 500

3 500

3 000

3 000

3 000

634 Prepravné

546

715

700

700

700

700

700

635 Opravy a údržba

2 286

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

636 Prenájom

95

96

100

100

100

100

100

637 Služby

13 358

14 045

13 500

13 500

12 140

12 140

12 140

642 PN do 10 dní

76

77

0

0

0

0

0

Výdavky na hody hradené zdotácie z VÚC

0

1000

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 3 0 Vysielacie služby

5 155

5 642

6 300

6 300

6 440

6 440

6 440

620 Odvody z dohôd

19

21

20

20

840

840

840

637 Služby

5 136

5 621

6 280

6 280

5 600

5 600

5 600

 

 

 

 

 

 

 

 

08 4 0  Domy smútku

1 646

2 470

1 600

3 290

1 600

1 600

1 600

632 Energie

995

1 671

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

633 Materiál

142

114

200

776

200

200

200

635 Rutinná a štandardná údržba

99

652

0

1 114

0

0

0

637 Služby

410

33

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 6 0 Rekreácia a šport

9 900

9 984

9 000

10 800

5 000

5 000

5 000

642 Dotácie nezisk. organiz.

9 900

9 984

9 000

10 800

5 000

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2 0 2 Opatrov. služba-staroba

30 889

28 063

31 865

30 365

28 598

28 598

28 598

610 Mzdy

21 080

18 449

21 020

21 020

19 969

19 969

19 969

620 Odvody

7296

6 453

7 345

7 345

6 979

6 979

6 979

633 Materiál

286

0

0

0

0

0

0

637 Služby

2227

2 950

3 500

2 000

1 650

1 650

1 650

642 PN do 10 dní, odchodné

0

211

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2 0 2 Staroba-jubilanti

135

0

500

500

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

10 5 0 Rozvoj zamestnanosti zdr.ŠR

118

10 870

0

28 052

0

0

0

610 Mzdy a platy

0

8 064

0

20 520

0

0

0

620 Odvody

0

2 806

0

7 172

0

0

0

630 Tovary a služby

118

0

0

360

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10 5 0 Rozvoj zamestnanosti vl.zdr.

14 761

5 849

0

4 357

0

0

0

610 Mzdy a platy

0

3 149

0

1 080

0

0

0

620 Odvody

0

1 111

0

377

0

0

0

633 Materiál, prac.ochr.prostr.

0

206

0

300

0

0

0

637 Služby

0

1 383

0

2 600

0

0

0

642 Príspevok na rozvoj zamestnanosti

14 761

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 0 1 Soc. pomoc-hmotná núdza

997

406

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 0 2 Soc.pomoc-útulok

0

2 996

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

632 Energie

 

2 995

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

633 Materiál

 

1

200

200

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet – bežné výdavky:

814 913

872 918

859 474

927 496

839 889

838 689

837 489

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia pre RO* spolu:

680 712

726 887

710 747

774 479

752 327

772 050

794 050

RO* Základná škola

436 074

462 353

459 747

511 157

494 302

513 100

535 100

V tom: Na normatívne výdavky

340 420

344 955

365 000

382 139

385 100

401 700

420 000

Na vzdelávacie poukazy

7 930

7 795

7 392

7 656

8 352

8 500

8 500

Za mimoriadne výsledky

1 800

1 200

0

0

0

0

0

Na odchodné

0

3 028

0

 

 

 

 

Na školský klub detí

28 800

32 400

34 560

37 310

43 560

44 000

46 000

Na školskú jedáleň

41 715

41 984

42 795

43 795

45 090

46 000

47 000

Prevod vlastných príjmov RO*

8 717

16 575

10 000

15 000

12 200

12 900

13 600

Prenesené norm. prostriedky

6 692

13 535

0

15 257

0

0

0

Dotácia na okná

0

0

0

10 000

0

0

0

Prenesené vlastné príjmy

 

881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO* Materská škola so šk. jed.

244 638

264 534

251 000

263 322

258 025

258 950

258 950

Dotácia na prevádzk.náklady

229 350

247 492

237 600

240 600

235 950

235 950

235 950

Príspevok na predšk.výchovu

6 646

6 595

7 000

8 734

6 075

7 000

7 000

Prevod vlast. príjmov

8 273

8 542

6 400

12 900

16 000

16 000

16 000

Prenesené prostr.z r. 2011

369

1 905

0

1 088

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky v €

2010 Skutočné plnenie

2011 Skutočné plnenie

2012 Schválený rozpočet

2012

Očakávaná skutočnosť

2013 Návrh rozpočtu

2014 Návrh rozpočtu

2015 Návrh rozpočtu

04 5 1 Miestne komunik. a chodníky

0

0

16 000

2 000

1 560

0

0

Parkovisko pri MŠ*

0

0

16 000

0

0

0

0

Projekty

0

0

0

2 000

1 560

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2 0 Nakladanie s odp. vodami

734 320

62 217

66 000

120 470

0

0

0

716 Projekt.dokumentácia

0

317

0

0

0

0

0

717 Vybud. kanalizácie-vl.zdr. FRR

0

0

0

2 499

0

0

0

717 Kanalizácia – zdroj-EF*

0

0

0

49 971

0

0

0

717 Technologia ČOV

0

0

66 000

66 000

0

0

0

717 Pretláčanie –kanal.

0

0

0

2 000

0

0

0

717 Kanal. Trl., Lúčna, Modr. /úver a vl. prost

671 320

6 627

0

0

0

0

0

717 Odkaľovacie zariadenie z Envir.fondu

60 000

53 373

0

0

0

0

0

717 Odkaľovacie zaridenie

3 000

3 098

0

0

0

0

0

713 Čerpadlo Piranha

0

1 802

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

05 6 0 Ochrana životného prostriedia

0

0

73 500

85 310

0

0

0

717 zabezpeč. zosuvu pôdy-zdr.EF

0

0

70 000

81 248

0

0

0

717 zabezpeč. zosuvu pôdy-zdr.vl.

0

0

3 500

4 062

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0 Rozvoj obce

0

268

10 000

45 000

0

0

0

716 Projekt revitalizácie námestia

0

0

10 000

10 000

0

0

0

711 Obstaranie pozemkov

0

268

0

0

0

0

0

714 Traktor s príslušenstvom-zdr.FRR

0

0

0

35 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

06 3 0 Zásobovanie vodou

0

0

0

2 000

76 800

0

0

716 Projekt na vodovod ul. Glogovec

0

0

0

2 000

0

0

0

717 Stavba

0

0

0

0

76 800

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

09 1 2 1 ZŠ Rekonštr.kotolne zdr. ŠR*

0

0

0

105 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01116 717 Výmena okien na zdr.stredisku

14 292

0

0

0

0

0

0

0320 Požiar.ochrana-čerpadlo

1 990

0

0

0

0

0

0

0451 Parkovisko za OcÚ - osvetlenie

616

0

0

0

0

0

0

0620 Rozvoj obce-výkup pozemkov, zmena ÚP

19 655

0

0

0

0

0

0

0810 Detské ihrisko

13 663

7 562

0

0

0

0

0

08 3 0 Rekonštrukcia obec. rozhlasu

0

7 069

0

0

0

0

0

09601 Výmena okien budova ŠKD a ŠJ

13 277

0

0

0

0

0

0

09111 Mat. škola – kanal. prípojka

0

28 291

0

0

0

0

0

09121 Technické zhodnotenie UŠ - strecha

0

30 165

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky spolu:

797 813

135 572

165 500

359 780

78 360

0

0

 

 

 

Kapitálové transfer RO* v €

2010 Skutočné plnenie

2011 Skutočné plnenie

2012 Schválený rozpočet

2012

Očakávaná skutočnosť

2013

Návrh rozpočtu

2014

Návrh rozpočtu

2015

Návrh rozpočtu

Dotácia pre ZŠ* zariadenie kuchyne

1 758

0

0

0

0

0

0

Dotácia pre MŠ* na vybavenie kuchyne

13 561

0

0

4 620

0

0

0

Spolu:

15 319

0

0

4 620

0

0

0

 

 

 

Výdavk. finančné operácie v €

2010 Skutočné plnenie

2011 Skutočné plnenie

2012 Schválený rozpočet

2012 Očakávaná skutočnosť

2013

Návrh rozpočtu

2014

Návrh rozpočtu

2015

Návrh rozpočtu

821 005 Splác.istiny úveru na KD*

38 102

38 102

38 102

38 102

38 102

38 102

38 102

821 005 Splác. istiny úveru na pozem.

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

821 007 Splác.istiny úveru z EF*

40 427

44 040

44 040

44 040

44 040

44 040

44 040

Výdavk. finančné operácie spolu:

91 919

95 532

95 532

95 532

95 532

95 532

95 532

 

 

 

 

Sumarizácia v €

2010 Skutočné plnenie

2011 Skutočné plnenie

2012 Schválený rozpočet

2012

Očakávaná skutočnosť

2013

Návrh rozpočtu

2014

Návrh rozpočtu

2015

Návrh rozpočtu

Bežné príjmy

1 618 704

1 773 478

1 744 253

1 823 722

1 773 223

1 790 996

1 809 296

Vlastné príjmy RO*

16 990

27 902

17 000

27 900

28 200

28 900

29 600

Bežné výdavky

814 913

872 918

859 474

927 496

839 889

838 689

837 489

Bežné transfery pre RO*

680 712

726 887

710 747

774 479

752 327

772 050

794 050

Bežný rozpočet – rozdiel:

+140 069

+201 575

+191 032

+149 647

+209 207

+209 157

+207 357

Kapitálové príjmy

84 357

74 955

70 000

236 221

76 800

0

0

Kapitálové výdavky

797 813

135 572

165 500

359 780

78 360

0

0

Kapitálové transfery pre RO*

15 319

0

0

4 620

0

0

0

Kapitálový rozpočet – rozdiel:

-728 775

-60 617

-95 500

-128 179

-1 560

0

0

Príjmové finančné operácie

770 153

52 432

0

74 064

0

0

0

Výdavkové finančné operácie

91 919

95 532

95 532

95 532

95 532

95 532

95 532

Finančné operácie – rozdiel:

+678 234

-43 100

-95 532

-21 468

-95 532

-95 532

-95 532

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárenie celkom:

+89 528

+97 858

0

0

+112 115

+113 625

+111 825

RO* rozpočtová organizácia CD* cestná doprava

FR* fond rezerv PK* prenesený výkon štátnej správy

FRR* fond rozvoja ŽP* životné prostredie

ŠR* zdroj štátny rozpočet

MŠ* materská škola

ZŠ* základná škola

ŠJ* školská jedáleň

ŠKD* školský klub detí

 

Dátum zverejnenia: 28.11.2012