Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Roozpočet na roky 2014 - 2016

22.november.2013

Rozpočet na roky 2014 - 2016

 

 

                                                          R O Z P O Č E T    NA   ROKY  2014 – 2016

                                                                                                   ( v eurách)

 

 

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

Bežné príjmy                                   Kód zdroja                                                                 

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh  rozpočtu

Návrh  rozpočtu

Návrh  rozpočtu

Daňové príjmy                                                     41

1 018 241

1 017 149

1 018 500

1 073 492

1 088 300

1 088 300

1 088 300

111 003  Výnos dane z príjmov samospráve

875 497

868 849

870 000

924 992

939 800

939 800

939 800

121          Daň z nehnuteľností

142 744

148 300

148 500

148 500

148 500

148 500

148 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové príjmy za špecifické služby                  41

99 991

110 913

103 970

106 185

106 077

106 077

106 077

133 001  Za psa

3 346

3 405

3 400

3 450

3 450

3 450

3 450

133 003 Za nevýherné hracie automaty

600

450

400

400

400

400

400

133 004 Z za predajné automaty

67

67

70

67

67

67

67

133 006  Za ubytovanie

263

246

300

368

360

360

360

133 012 Za užívanie verejného priestranstva

1 938

1 966

1 800

1 900

1 800

1 800

1 800

133 013 Za komunálne odpady

93 777

104 779

 98 000

100 000

100 000

100 000

100  000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy z podnikania                         41

0

12 746

0

11 958

0

0

0

211 003   Dividendy (akcie BVS)

0

12 746

0

11 958

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva          41

79 175

79 747

76 901

76 903

76 901

76 901

76 901

212 002 Z prenajatých pozemkov

1 895

671

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

212 003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov

77 279

79 076

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

212 004  Z prenájmu strojov a zariadení

1

0

1

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové  príjmy – admin. a iné poplatky       41

162 667

160 788

160 575

164 046

160 575

160 575

160 575

221         Administratívne poplatky

24 324

13 117

28 215

28 215

28 215

28 215

28 215

222 003  Pokuty za porušenie predpisov

82

1 933

0

350

0

0

0

223 001  Za predaj výrobkov a služieb

137 896

145 424

132 000

132 000

132 000

132 000

132 000

223 004  Predaj prebytočného hmotného  majetku

0

0

0

3 080

0

0

0

229 005  Za znečisťovanie ovzdušia

365

314

360

401

360

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy- úroky z vkladov                  41

390

697

300

650

400

400

400

240       Úroky z vkladov na účtoch 

390

697

300

650

400

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné nedaňové príjmy                                           41

4 877

9 835

2 100

6 117

3 000

3 000

3 000

292 008  Z výťažkov z lotérií

2 686

5 083

2 100

3 900

3 000

3 000

3 000

292 017  Vratky, dobropisy z min. obdobia

2 191

4 752

0

2 217

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzemské bežné transfery                                111

407 137

448 080

410 877

639 549

471 588

492 132

517 232

312 012  Transfer na normatívne výdavky

360 194

390 728

385 100

419 592

438 000

464 000

489 000

312 012  Transfer na vzdelávacie poukazy

7 795

7 934

8 352

8 259

8 100

8 100

8 200

312012   Transfer za mimoriadne výsledky

1 200

600

0

0

0

0

0

312 012  Transfer  na predškolskú výchovu

7 683

7 848

6 075

7 034

8 800

8 800

8 800

312012  Transfer na odchodné

3 028

726

0

2 989

0

0

0

312 012  Transfer na matriku

4 772

4 779

4 780

4 838

4 838

4 838

4 838

312 012  Transfer na evidenciu a reg. obyvateľstva

1 511

1 531

 1 530

1 492

 1 492

1 492

1 492

312 012  Transfer na stavebný úrad

4 258

4 315

4 315

4 205

4 205

4 205

4 205

312 012  Transfer na cestnú dopravu

223

 223

223

223

223

223

223

312 012  Transfer na životné prostredie

522

502

502

474

474

474

474

312 001  Transfer na odmenu skladníka CO

320

320

0

0

0

0

0

312 001  Transfer na voľby,referend, sčít.ob.

4 747

2 385

0

3 360

5 000

0

0

312 001   Mimor.dot.na 5% zvýš.platov škol.

0

0

0

12 436

0

0

0

312  001  Mimor.dotácia na opravu  výtlkov

0

0

0

4 829

0

0

0

312 001  Transfer na podporu zamestnanosti

10 884

25 519

0

26 035

0

0

0

312001   Transfer na knižný fond

0

670

0

0

0

0

0

312001   Dotácia na výmenu ÚK a okien – ZŠ

0

0

0

 77 976

0

0

0

312001   Dotácia na výmenu okien a dverí - ZŠ

0

0

0

60 047

0

0

0

312001   Transfer na publicitu o projekte

0

0

0

0

456

0

0

312 001   Transfer na útulok

0

0

0

5 760

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky od subjektov verejnej správy        11H

1 000

2 100

0

35  647

0

0

0

312011  Príspevok z Recykl. fondu  /nádoby/

0

0

0

31 990

0

0

0

223001  Príspevok z Rec.fondu  za separovanie

0

0

0

3 164

0

0

0

312011 Príspevok na ROEP

0

0

0

493

0

0

0

312008  Dotácia z BSK

1 000

2 100

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné príjmy spolu:

1 773 478

1 842 056

1 773 223

2 114 547

1 906 841

1 927 385

1 952 485

 

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

Vlastné príjmy RO*

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná

skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Vlastné príjmy RO* Základnej školy

17 456

20 357

12 200

16 000

15 400

15 900

15 900

Vlastné príjmy RO* Materskej školy

10 446

14 881

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

Vlastné príjmy  RO* spolu:

27 902

35 238

28 200

32 000

31 400

31 900

31 900

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

Kapitálové príjmy                            Kód zdroja

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

 Schválený rozpočet

Očakávaná

skutočnosť

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

Príjem z predaja majetku                                  43

18 575

2 162

0

84 428

0

0

0

233     Príjem z predaja pozemkov                        43

18 575

2 162

0

84 428

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuz. Kapitálové granty a transfery

56 380

236 219

76 800

103 000

286 748

0

0

322001 Transfer zo ŠR                                       111

6 007

105 000

0

3 000

286 748

0

0

322002 Transfer z Env.fondu                               45

50 373

49 971

0

100 000

0

0

0

322002 Transfer z Env.fondu-zosuv                    45

0

81 248

0

0

0

0

0

322xxx Dotácia BVS na vodovod Gl.               11H

0

0

76 800

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy spolu:

74 955

238 381

76 800

187 428

286 748

0

0

 

 

 

 

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

Príjmové finančné operácie    

                                                    Kód zdroja                  

 Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

 Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

    Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

    Návrh rozpočtu

453     Prenes. fin. prostriedky RO*-ZŠ                      131

13535

15 256

0

13 217

0

0

0

453     Prenes.fin. prostriedky RO*-MŠ                      131

881

1 088

0

1 200

0

0

0

454 001  Prevody z rezervného fondu                          46

28 291

4 620

0

13 200

0

0

0

454 002  Prevody z ostatných fondov                           46

9 725

45 342

0

0

0

0

0

Príjm. finanč. operácie spolu:

52 432

66 306

0

27 617

0

0

0

 

 

 

 

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

Bežné výdavky                            

                                                               Kód zdroja

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

01 1 1 6 Obecný úrad                                          41

309 300

330 210

319 351

318 351

333 093

333 093

333 093

610         Mzdy, platy                                            41

145 359

149  077

152 494

152 494

166 345

166 345

166 345

620         Odvody z prac.pomerov                         41

53 881

55 990

59 247

57 247

58 138

58 138

58 138

631         Cestovné                                                 41

1 120

544

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

632        Energie, voda a komunikácie                  41

45 780

45 511

43 600

43 600

43 600

43 600

43 600

633         Materiál                                                  41

12 890

24 616

11 700

11 700

11 700

11 700

11 700

634         Dopravné                                                41

4 188

4 929

4 350

4 350

4 350

4 350

4 350

635         Rutinná a štandardná údržba                  41

6 934

12 923

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

636         Nájomné                                                 41

393

424

360

360

360

360

360

637         Služby                                                    41

33 043

33 842

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

641         Príspevky obci (SŠÚ)                            41

2 939

698

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

642         Ćlen.prísp.odchodné,PN                        41

2 773

1656

800

1 800

1 800

1 800

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 1 6  Stav. úrad,  ŽP*a CD*                      111

5 005

5 040

5 040

4 902

4 902

4 902

4 902

610         Mzdy, platy                                         111

3 566

3 370

3 500

3 400

3 400

3 400

3 400

620         Odvody                                                111

1247

1 178

1 223

1 188

1 188

1 188

1 188

632         Poštovné                                              111

147

450

200

200

200

200

200

633         Materiál                                               111

0

0

73

70

70

70

70

637         Služby                                                  111

45

42

44

44

44

44

44

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 2    Finančná a rozpočtová oblasť             41

1 841

3 033

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

637        Služby                                                     41

1 841

3 033

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3    Matrika a register obyvateľstva        111

6 283

6 310

6 310

6 330

6 330

6 330

6 330

610        Mzdy, platy                                           111

4 390

3 911

4 460

4 460

4 460

4 460

4 460

620        Odvody                                                  111

1 528

1 367

1 559

1 559

1 559

1 559

1 559

632        Energie, voda, komunikácie                  111

136

673

76

76

76

76

76

633        Materiál                                                 111

67

125

72

72

72

72

72

635        Opravy a údržba /softvéru/                   111

91

   86

87

87

87

87

87

637        Služby                                                   111

55

148

56

56

56

56

56

642        Členské                                                 111

16

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3    Evidencia obyvateľstva                       41       

319

857

500

500

500

500

500

620        Odvody                                                   41

2

7

130

130

130

130

130

63x        Materiál, odmeny na dohody                  41

317

850

370

370

370

370

370

 

 

 

 

 

 

 

 

01 6 0   Voľby, sčítanie obyv., referendum     111

4 747

2 385

0

3 360

5 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01 7 0   Transakcie verejného dlhu                   41

13 850

15 234

14 000

11 700

10 900

 9 200

 8 100

651       Úroky  z úveru na KD*                           41

3 609

4 201

4 000

3 000

2 600

1 000

0

651       Úroky z úveru na pozemok                     41

4 018

5 348

4 300

3 000

2 600

2 600

2 600

651       Úroky z úveru z EF*                               41

6 223

5 685

5 700

5 700

5 700

5 600

5 500

 

 

 

 

 

 

 

 

02 2 0   Civilná obrana                                41/111

931

742

0

0

0

0

0

620       Odvody                                                     41

3

3

0

0

0

0

0

633       Materiál                                                    41

19

0

0

0

0

0

0

635-6   Platby do fondu opráv- CO                       41

440

330

0

0

0

0

0

637        Služby za správu                                     41

149

89

0

0

0

0

0

637       Odmena na dohodu                                111

320

320

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

03 2 0    Ochrana pre požiarmi                          41

3 915

3 177

4 165

4 165

4 165

4 165

4 165

620        Odvody                                                    41

4

2

175

175

100

100

100

632        Energie, voda                                          41

3 018

1 997

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

633        Materiál                                                  41

0

0

0

0

75

75

75

634        Dopravné                                                41

301

785

690

690

690

690

690

637        Služby                                                     41

592

393

500

500

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

04 2 1 4 ROEP pozemkové úpravy                 11H

0

1 975

0

285

0

0

0

620       Poistné                                                   11H

0

3

0

0

0

0

0

632        Poštovné                                               11H

0

1 456

0

0

0

0

0

633        Materiál                                                11H

0

164

0

0

0

0

0

637        Služby, dohody                                    11H

0

352

0

285

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1     Cestná doprava                                    41

25 707

11 029

18 000

21 981

22 000

22 000

22 000

620         Odvody                                                  41

18

11

0

243

0

0

0

633          Materiál                                                41

4 049

6 996

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

634          Dopravné – traktor                               41

1 157

476

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

635          Rutinná a štandardná  údržba               41

12 494

661

9 300

10 200

10 200

10 200

10 200

637          Služby                                                   41

7 989

1 778

2 000

3 738

2 000

2 000

2 000

640          Príspevok na autobusový spoj              41

0

1 109

0

1 100

1 100

1 100

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1    Oprava výtlkov z dotácie z ŠR           111

0

0

0

4 829

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0      Nakladanie s odpadmi                        41

112 049

114 339

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

620          Odvody                                                 41

17

13

630

350

350

350

350

631          Cestovné                                               41

15

0

0

0

0

0

0

633          Materiál                                                41

1 474

1 333

1 400

1 680

1 680

1 680

1 680

635         Rutinná  a štandardná  údržba               41

232

0

0

0

0

0

0

636          Nájomné za pozemky                           41

841

841

800

800

800

800

800

637         Služby                                                    41

109 470

112 152

 97 170

97 170

 97 170

 97 170

 97 170

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0     Nádoby na separovaný odpad        11H

0

0

0

33 674

0

0

0

               Obstaranie nádob-zdroj Rec.fondu    11H

0

0

0

31 990

0

0

0

               Obstaranie nádob-spolufinnanc.           41

0

0

0

1 684

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2 0      Nakladanie s odpadovými vodami    41

61 717

61 601

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

620          Odvody                                                 41

47

52

2 200

450

450

450

450

632          Energie, voda, komunikácie                 41

36 964

37 595

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

633          Materiál                                                 41

1 653

1 620

2 000

2 000

3 750

3 750

3 750

635          Rutinná a štandardná údržba                 41

12 115

9 464

15 000

14 400

14 400

14 400

14 400

636          Nájomné                                               41

0

0

0

600

600

600

600

637          Služby                                                   41

10 938

12 870

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

 

 

 

 

 

 

 

 

06 1 0      Rozvoj bývania- byty                          41

4 646

965

600

1 060

960

960

  960

632         Energie                                                   41

1 126

105

0

100

0

0

0

633         Vybavenie obecných bytov                   41

2 980

0

0

0

0

0

0

635          Príspevok do fondu opráv                     41

295

404

360

420

420

420

420

637         Služby                                                    41

245

456

240

540

540

540

540

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0      Rozvoj obce a údržba                         41

70 254

75 452

82 433

117 853

96 331

96 331

96 331

610          Mzdy, platy                                           41

35 333

41 317

45 295

44 913

51 126

 51 126

51 126

620         Odvody                                                  41

13 040

14 886

18 372

18 372

17 869

17 869

17 869

632         Telef. poplatky                                       41

78

120

100

170

170

170

170

633          Materiál                                                 41

3 220

3 324

3 500

4 500

3 500

3 500

3 500

634         Dopravné                                                41

130

0

0

500

500

500

500

635          Rutinná a štandardná údržba                 41

1 543

403

700

700

700

700

700

636          Nájomné /za kostolom/                         41

86

86

86

86

86

86

86

637          Služby                                                   41

10 182

10 164

9 380

9 380

9 380

9 380

9 380

637          Geometrické plány                               41

702

2 607

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

637         Príprava projektov                                 41

2 400

2 333

2 000

25 850

10000

10 000

10 000

642          Náhrada PN a odchodné                      41

3 540

212

0

382

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0     Publicita o projekte Revitaliz.     41/111

0

0

0

0

480

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

06 4 0     Verejné osvetlenie                                41

41 809

40 360

43 770

55 770

0

0

0

620          Odvody                                                 41

34

34

770

770

0

0

0

632          Energie                                                  41

36 078

34 415

38 000

47 000

0

0

0

633          Materiál                                                 41

792

28

2 000

5 000

0

0

0

635         Opravy a údržba                                     41

0

0

0

1 486

0

0

0

637          Služby                                                   41

4 905

5 883

3 000

1 514

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 1 0      Športové služby - telocvičňa              41

46 104

38 064

49 190

49 190

53 251

53 251

53 251

610          Mzdy, platy                                           41

9 917

10 447

12 293

12 180

15 377

15 377

15 377

620         Odvody                                                  41

3 352

3 634

5 397

5 397

5 374

5 374

5 374

632          Energie, voda, komunikácie                 41

24 766

19 738

26 000

25 000

26 000

26 000

26 000

633          Materiál                                                41

1 860

342

500

500

500

500

500

635         Opravy a údržba                                    41

474

221

0

1 000

1 000

1 000

1 000

637          Služby                                                   41

5 434

3 453

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

642          Náhrada PN                                           41

301

229

0

113

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10     Budova Šport. klubu                             41

0

0

2 000

5 260

4 000

4 000

4 000

632        Energie                                                    41

0

0

2 000

5 260

4 000

4 000

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 3   Klub dôchodcov                                   41

657

700

700

869

700

700

700

620         Odvody                                                   41

3

3

138

 80

80

 80

80

633          Materiál                                                 41

48

50

50

58

50

50

50

634         Doprava                                                  41

198

239

104

323

162

162

162

637          Služby                                                   41

408

408

408

408

408

408

408

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 5  Knižnica  

827

1 343

200

730

600

600

600

633         Materiál /knihy/                                     41

827

673

200

730

600

600

600

633         Knižný fond – zdroj ŠR                      111

0

670

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 7  Pamiatková starostlivosť                   41

3 022

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 9  Ost. kultúrne služby a KIS                 41

92 655

95 894

73 992

73 992

70 862

70 862

70 862

610         Mzdy, platy                                           41

41 892

44 716

29 390

29 390

28 175

28 175

28 175

620         Odvody                                                  41

14 157

14 206

12 162

12 162

9 847

9 847

9 847

631         Cestovné                                                41

125

9

0

0

0

0

0

632         Energie, voda, komunikácie                  41

14 963

10 770

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

633         Materiál                                                 41

5585

3 368

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

634         Prepravné                                               41

715

156

700

700

700

700

700

635         Opravy a údržba                                    41

1 000

501

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

636        Prenájom                                                41

96

0

100

500

500

500

500

637         Služby                                                   41

14 045

21 946

12 140

12 140

12 140

12 140

12 140

642         PN do 10 dní                                         41

77

222

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky na hody -  z dotácie z VÚC            11H

1000

1 300

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 3 0   Vysielacie služby                                    41

5 642

5 534

6 440

9 060

8 840

6 840

6 840

620        Odvody z dohôd                                     41

21

22

840

840

840

840

840

633        Materiál  reproduktory MR                    41

0

0

0

2 220

2 000

0

0

637         Služby                                                   41

5 621

5 512

5 600

6 000

6 000

6 000

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

08 4 0   Domy smútku                                         41

2 470

2 980

1 600

2 320

1 600

1 600

1 600

632        Energie                                                    41

1 671

1 654

1 400

1 800

1 400

1 400

1 400

633        Materiál                                                   41

114

179

200

520

200

200

200

635        Rutinná a štandardná údržba                   41

652

1 114

0

0

0

0

0

637        Služby                                                     41

33

33

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

08 6 0   Rekreácia a šport                                   41

9 984

10 800

5 000

8 649

9 050

9 050

9 050

642       Dotácie nezisk. organizáciám                  41

9 984

10 800

5 000

8 250

8 000

8 000

8 000

642       Dotácie pre centrá voľného času             41

 

 

 

399

1 050

1 050

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

09 1 1 1  Materská škola

0

0