Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2016

 

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

P o z v á n k a

 

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 25. 04. 2016 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinovičač. 5.

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Prevod vlastníctva majetku obce Šenkvice - pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície – Paulenova ulica   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.03.2016 – otváranie obálok a vyhodnotenie prijatých návrhov

5.Prenájom nebytových priestorov na základe výsledkov výberového konania vyhláseného dňa 22.10.2015

6. Návrh dohody o urovnaní so spoločnosťou Old Town Service s.r.o.

 

  ______________________

   Mgr. Peter Fitz

  starosta Obce Šenkvice