Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam na I. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 27. 02. 2017 o 17,00 hod  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šenkvice
  5. Žiadosť organizácie – Urbariálne pozemkové spoločenstvo Šenkvice