Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. OZ po ustanovujúcom OZ v roku 2018

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

po ustanovujúcom zasadnutí v roku 2018,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 13.12.2018 o 17.00 hod

    vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zriadenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

6. Správa o výsledkoch kontrol hl. kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 13.12.2018

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2019

8. Voľba členov Komisií Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach 

9. Informácia o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu v Šenkviciach

10. Návrhy na V. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018

11. Návrh rozpočtu Obce Šenkvice na roky 2019-2021 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra Obce

    Šenkvice a programový rozpočet na roky 2019-2021

12. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

13. Návrh VZN Obce Šenkvice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14. Návrh VZN Obce Šenkvice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice

15. Návrh VZN Obce Šenkvice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach  a v školských účelových zariadeniach

16. Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

17. Rôzne

17.1. Informácie o činnosti subjektov, ktorým bola v roku 2018 poskytnutá dotácia z rozpočtu

                     obce Šenkvice

18. Interpelácie poslancov

19. Záver

 

 

 

Videozáznam zo zastupiteľstva: