Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2014

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

___________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na I. riadne   verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 15. 12. 2014 o 17,00 hod  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľov zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ

4. Návrhy na V. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2014

5. Návrh VZN Obce Šenkvice č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Návrh VZN Obce Šenkvice č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v znení VZN č. 3/2010 a 2/2011 a 3/2011 a 3/2012 a 4/2012

7. Návrh rozpočtu Obce Šenkvice na roky 2015-2017 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra obce Šenkvice

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  v ZŠ Vinohradská ul. za školský rok 2013/2014

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  v MŠ Horná za školský rok 2013/2014

10. Rôzne

10. 1. Návrh na úpravu poplatkov v telocvični

10. 2. Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice

11. Záver

 

 

 

 

  

____________________

Mgr. Peter Fitz

 

starosta Obce Šenkvice