Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2015

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

___________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 26. 02. 2015 o 17,00 hod

  voveľkejsáleKultúrnehoa informačnéhostrediska na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

  3.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

  6. Informácia o činnosti komisií pri OZ v Šenkviciach za rok 2014

  7.Schválenie členov komisií pri OZ v Šenkviciach

  8. Návrh na rozdelenie dotácií

  9. Návrh na úpravu poplatkov v KIS

10. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov 

       v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica

11.Zverenie majetku do správy ZŠ Vinohradská

12. Prevody nehnuteľností

12.1. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách

12.2. Prenájom nebytových priestorov na základe výsledkov výberového

          konania vyhláseného dňa 12.01.2015

12.3. Žiadosti občanov - Erich Legáth s manželkou Zuzanou Legáthovou

12.4.Žiadostiorganizácii -Západoslovenská distribučná, a.s. – budúci odpredaj

         nehnuteľnosti

12.5. Žiadosti organizácii - Západoslovenská distribučná, a.s. – zriadenie budúceho 

         vecného bremena

12.6. Žiadosti organizácii - Západoslovenská distribučná, a.s. – zriadenie vecného    

         bremena

12.7. Žiadosti občanov - Ing. Jozef Melichár, Ing. Peter Melichár, Ing. Ľubomír Melichár

12.8. Žiadosti občanov - Ing. Jozef Melichár, Ing. Peter Melichár, Ing. Ľubomír Melichár

12.9. Žiadosti občanov – Juraj Novák JUNO

12.10. Žiadosti občanov – Ladislav Binder

12.11. Žiadosti občanov – Augustín Gažica

12.12. Návrh nanadobudnutie pozemku na ul. Nádražná

12.13. Návrh nanadobudnutie pozemku na ul. Horná

13. Návrhy na I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2015

14. Návrh VZN č. 1/2015 - Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 

15. Rôzne

15.1. Zmena názvu ulice „Vrtlá“

15.2. Požiarne kontroly v obci Šenkvice v roku 2015

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

 

 

   Mgr. Peter Fitz

 

         starosta Obce Šenkvice

 

1. časť


2. časť