Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2016

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

_________________________________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2016,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 14. 03. 2016 o 17.00 hod

      voveľkejsáleKultúrnehoa informačnéhostrediska

na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia          

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za rok 2015

6. Informácia o výsledku kontroly a  prijatých opatreniach na  odstránenie  zistených nedostatkov Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov v obci Šenkvice vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR

7. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a ďalších sociálnych služieb v roku 2015

8. Informácia o činnosti komisií OZ za rok 2015

9.Delegovanie zástupcov Obce Šenkvice do Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach

10. Návrh VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

11. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

12. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2006 o vykonávaní predbežnej a priebežnej vnútornej finančnej kontrole zamestnancami obce v podmienkach samosprávy Obce Šenkvice podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

13. Návrh dohody o urovnaní so spoločnosťou Old Town Service s.r.o.

14. Prevody, prenájmy nehnuteľností

14.1. Prenájom nebytových priestorov na základe výsledkov výberového konania vyhláseného dňa 14.12.2015

14.2. Žiadosti občanov a organizácií -  MDDr. Lenka Székelyová - Prenájom nebytových priestorov

14.3. Žiadosti organizácii - Západoslovenská distribučná, a.s. – predaj nehnuteľnosti

14.4. Žiadosti organizácii - Západoslovenská distribučná, a.s. – zriadenie vecného bremena

14.5. Žiadosti organizácii – ATOPS, s.r.o. – kúpa  inžinierskych  sietí v  rámci územia IBV Obytná zóna Šenkvice – Stráň sv. Urbana II.

15. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica

16. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2016 

17. Návrhy na I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2016                    

18. Rôzne

18.1. Požiarne kontroly v obci Šenkvice v roku 2016

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

 

    ______________________

         Mgr. Peter Fitz

 

        starosta Obce Šenkvice