Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 30. 03. 2017 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Šenkvice za rok 2016

6. Správa o výsledkoch kontrol hl. kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 22.03.2017

7. Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole        

8. Návrh VZN Obce Šenkvice o zriadení Elokovaného pracoviska, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť  Materskej školy, Horná 11, Šenkvice a Školskej jedálne, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy, Horná 11, Šenkvice

9. Návrh na úpravu cien stočného v Obci Šenkvice

10. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a ďalších sociálnych služieb v roku 2016

11. Informácia o činnosti komisií OZ za rok 2016

12. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2017

13. Návrhy na I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2017

14. Prevody, nájmy nehnuteľností

14.1. Prevody, nájmy nehnuteľností - rod. Dugovičová

14.2. Prevody, nájmy nehnuteľností - Erik Karlík

15. Rôzne

15.1. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016 a prevencie

 15.2. Preventívne protipožiarne kontroly v Obci Šenkvice v roku 2017

15.3. Informácia o príprave monografie obce Šenkvice   

16. Interpelácie poslancov

17. Záver