Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na I. zasadnutie OZ v roku 2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2019,

ktoré sa bude konať v utorok dňa 15.01.2019 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zriadenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šenkvice k prijatiu návratných zdrojov financovania formou

    spotrebného úveru

6. Schválenie prijatia spotrebného úveru

7. Návrh na I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2019  

8. Rôzne        

9. Interpelácie poslancov

10. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: