Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2015

P o z v á n k a

 

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na II. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 07. 09. 2015 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinovičač. 5.

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Prevod vlastníctva majetku obce Šenkvice - pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície – Paulenova ulica   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.06.2015 – otváranie obálok a vyhodnotenie prijatých návrhov

5. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica.                               

 

 

 

 _____________________________

Mgr. Peter Fitz 

starosta Obce Šenkvice