Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2016

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

P o z v á n k a

 

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na II. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 23. 05. 2016 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinovičač. 5.

 

 

Návrh programu:

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnostiach na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 

______________________

   Mgr. Peter Fitz

 

  starosta Obce Šenkvice