Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na II. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v piatok dňa 21. 07. 2017 o 17,15 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania 

4. Čerpanie fondovEÚ - Kohézny fond -  Projekt „Zakúpenie kompostérov v Obci Šenkvice“.

Videozáznam zo zastupiteľstva: