Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. OZ v roku 2018

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývame

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 29. 03. 2018 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za rok 2017

6. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 29.03.2018

7. Informácia o činnosti komisií OZ v Šenkviciach za rok 2017

8. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a ďalších sociálnych služieb v roku 2017

9. Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

10. Návrh na odpis nezaradeného majetku obce Šenkvice

11.Zverenie majetku do správy Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice

12. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2018

13. Návrhy na I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018

14. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017 a prevencie

15. Preventívne protipožiarne kontroly v Obci Šenkvice v roku 2018

16. Rôzne

            16.1. Informácia o priebehu investičných aktivít obce Šenkvice

      16.2. Informácia o aktuálnom stave po záplavách v družobnom meste Hrvatska Kostajnica

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

 

 

Videozáznam zo zastupiteľstva: