Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2015

                                                                                                                                  OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

___________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam

na II. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 01. 06. 2015 o 17,00 hod  vo veľkej sále Kultúrneho a informačné hostrediska na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

1. Otvorenie zasadnutia

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica

6. Návrh VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Šenkvice 

7. Návrh VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

8. Návrh na rozdelenie dotácií

9.Zverenie majetku do správy Materskej školy v Šenkviciach

10. Prevody nehnuteľností

            10.1. Návrh nanadobudnutie pozemku na ul. Ružová

10.2. Žiadosti občanov a organizácií – Pavol Bittner

11. Návrhy na II. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2015

12. Rôzne

12.1. Informácia o Šenkvických hodoch – rámcový program

12.2. Doplnenie člena Komisie verejného poriadku OZ

12.3. Doplnenie poplatku za prenájom v obecnej telocvični

            12.4.Prerokovanie a  schválenie  platu starostovi Obce Šenkvice

12.5. Schválenie  mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Šenkvice

13. Interpelácie poslancov

14. Záver