Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2016

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

_________________________________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam na II. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2016, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 07. 04. 2016 o 17.00 hod vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia   
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach
 5. Návrh VZN o určení názvov nových ulíc v Obci Šenkvice
 6. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Šenkvice
 8. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2000 o kontrole vykonávanej orgánmi samosprávy Obce Šenkvice v znení doplnenia a dodatku č. 1/2014
 9. Rozhodnutie o zvýšení platu starostovi Obce Šenkvice
 10. Rôzne
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver 

______________________

Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice