Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na II. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 25. 05. 2017 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. Čerpanie fondov EÚ -  Projekt „Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Šenkvice“

6. Čerpanie fondov EÚ -  Projekt „Prestupný dopravný terminál Šenkvice“

7. Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole        

8. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Horná 11, Šenkvice

9. Prevody, nájmy nehnuteľností

9.1. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Ružová - Kvetoslava Zelenáková

9.2. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Ružová – Vilma Augustiničová

9.3. Zverenie majetku do správy Materskej školy, Horná 11, Šenkvice

9.4. Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva k pozemkom a jeho vyporiadanie – Jozef Nemčovič, Daniela Vranková

10. Rôzne

11. Interpelácie poslancov

 12. Záver

 

 

 

Videozáznam zo zastupiteľstva: