Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na II. zasadnutie OZ v roku 2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2019,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 11.04.2019 o 17.00 hod

      vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zriadenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za rok 2018

7. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 11.04.2019

8. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šenkvice

9. Informácia o poskytovaní sociálnych služieb v obci Šenkvice za rok 2018

10. NávrhZásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

11. Určenie úloh komisií Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

12. Návrhy na II. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2019

13. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2019

14. Prevody, nájmy nehnuteľností

14.1. Zrušenie uznesenia OZ č. 12-II./OZ/2017 zo dňa 25.05.2017

14.2. Prevody, nájmy nehnuteľností – Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír Strašifták

14.3. Prevody, nájmy nehnuteľností – Ján Vašina a PaedDr. Anna Vašinová

15. Návrh na členstvo v OOCR Malé Karpaty

16. Zmena členov v Rade časopisu Šenkvičan

17. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych

      kontrol za rok 2018 a prevencie

18. Preventívne protipožiarne kontroly v Obci Šenkvice v roku 2019

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: