Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 17. 08. 2017 o 17,00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Čerpanie fondov EÚ - Kohézny fond -  Projekt „Zakúpenie kompostérov v Obci Šenkvice“

4.1. Zrušenie uzneseniač. 3-II./M-OZ/2017 - Čerpanie fondov EÚ - Kohézny fond -  Projekt

„Zakúpenie kompostérov v Obci Šenkvice“

4.2. Čerpanie fondov EÚ - Kohézny fond -  Projekt „Zakúpenie kompostérov v Obci Šenkvice“ 

5. Čerpanie fondov EÚ -  Projekt „Prestupný dopravný terminál Šenkvice“

5.1. Zrušenie uzneseniač. 6-II./OZ/2017 - Čerpanie fondov EÚ -  Projekt „Prestupný dopravný

terminál Šenkvice“

5.2. Čerpanie fondov EÚ -  Projekt „Prestupný dopravný terminál Šenkvice“

6. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Ružová - Kvetoslava Zelenáková

6.1. Zrušenie uzneseniač.9-II./OZ/2017- Kvetoslava Zelenáková

6.2. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Ružová - Kvetoslava Zelenáková 

7. Memorandum o spolupráci s Občianskym združením Hrad-Slavín 

8. Záver.

Videozáznam zo zastupiteľstva: