Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. OZ v roku 2018

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2018,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 03. 05. 2018 o 17.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

Návrh programu:

 

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

6. Zmluva o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.

     6.1. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach č. 13-VI./OZ/2017 zo dňa 14.12.2017

     6.2. Zmluva o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šenkvice k prijatiu návratných zdrojov financovania formou investičného úveru

8. Schválenie prijatia investičného úveru

9. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018  

10. Rôzne      

11. Interpelácie poslancov

12. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: