Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2015

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

_________________________________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 29. 06. 2015 o 17.00 hod

  voveľkejsáleKultúrnehoa informačnéhostrediska

na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

1. Otvorenie zasadnutia

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za I. polrok 2015

6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na  II. polrok 2015

7. Návrh VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

8. Návrh VZN o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015

9. Správa o hospodáreníMŠ Horná za rok 2014

10. Správa o hospodáreníZŠ Vinohradská za rok 2014

11.Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2014, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šenkvice za rok 2014, Správa nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

12. Prevody nehnuteľností

            12.1. Prevody nehnuteľností – Zámenná zmluva s p. Silviou Dragovou

           12.2. Návrh na nadobudnutie pozemku v lokalite ulíc Paulenova a Svätého Urbana

12.3. Prenájom pozemku – p. Pavol Bittner, p. Ingrid Bittnerová

13.Prevod vlastníctva majetku obce Šenkvice -  pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície – Paulenova ulica na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 01.06.2015 – otváranie obálok a vyhodnotenie prijatých návrhov

14. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica                               

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

 ______________________

Mgr. Peter Fitz

 starosta Obce Šenkvice