Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2016

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

_________________________________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 30. 06. 2016 o 17.00 hod

vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia          

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice

6. 6.1. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Šenkvice za I. polrok 2016

    6.2. Správa o výsledkoch kontrol hl. kontrolóra Obce Šenkvice za I. polrok 2016

7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na  II. polrok 2016

8. Správa o hospodáreníMaterskej školy v Šenkviciach za rok 2015

9. Správa o hospodáreníZákladnej školy v Šenkviciach za rok 2015

10. Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2015, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šenkvice za rok 2015, Správa nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

11.Návrh VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice

12. Informácia o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2016/2017 a Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2016/2017

13. Informácia o prijímaní detí do Základnej školy v Šenkviciach na školský rok 2016/2017 a Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2016/2017

14.Informácia o Šenkvických hodoch 2016 – rámcový program

15. Návrh na rozdelenie dotáciív roku 2016 – 2. etapa

16. Návrhy na II. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2016

17. Prevody nehnuteľností

            17.1. Žiadosti občanov a organizácií – Zuzana Žáková, žiadosť č. 1

17.2. Žiadosti občanov a organizácií – Zuzana Žáková, žiadosť č. 2

17.3. Žiadosti občanov a organizácií – rodina Petrášová

17.4. Žiadosti občanov a organizácií – Petrakovič

17.5. Žiadosti občanov a organizácií – Igor Zmajkovič a Marián Strašifták, žiadosť č. 1

17.6. Žiadosti občanov a organizácií – Igor Zmajkovič a Marián Strašifták, žiadosť č. 2

18. Rôzne

18.1. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce Šenkvice

18.2. Požiarne kontroly v obci Šenkvice v roku 2016 – aktualizácia členov

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

 

______________________

Mgr. Peter Fitz

starosta Obce Šenkvice