Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 29. 06. 2017 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. 5.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za I. polrok 2017

5.2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 29.06.2017

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na  II. polrok 2017

7. Správa o hospodáreníMaterskej školy v Šenkviciach za rok 2016

8. Správa o hospodáreníZákladnej školy v Šenkviciach za rok 2016

9. Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šenkvice za rok 2016, Správa nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

10. Návrh VZN Obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 2/2002

11. Návrh VZN Obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 3/2002

12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

13. Informácia o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2017/2018 a Návrh na počty prijímaných detí a počty tried pre školský rok 2017/2018

14. Informácia o prijímaní žiakov do Základnej školy v Šenkviciach na školský rok 2017/2018 a Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2017/2018

15. Informácia o Šenkvických hodoch 2017 – rámcový program

16. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2017 – 2. etapa

17. Návrhy na II. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2017

18. Prevody, nájmy nehnuteľností

18.1. Prevody, nájmy nehnuteľností -rod. Dugovičová

18.2. Prevody, nájmy nehnuteľností - Urbariálne pozemkové spoločenstvo Šenkvice – prenájom nebytových priestorov

18.3. Prevody, nájmy nehnuteľností - Urbariálne pozemkové spoločenstvo Šenkvice – nájom 

pozemkov na ul. Záhradná

18.4. Prevody, nájmy nehnuteľností - Urbariálne pozemkové spoločenstvo Šenkvice nájom

pozemkov na ul. Cerovská, Lipová a Zapotok

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov 

21. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: