Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na III. zasadnutie OZ v roku 2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2019,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 23.05.2019 o 19.00 hod

  v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zriadenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Projekt „Centrum sociálnych služieb Šenkvice“ - schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie výšky spolufinacovania  

6. Záver

 

 

 

    Mgr. Peter Fitz

       starosta obce Šenkvice

Videozáznam zo zastupiteľstva: