Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na IV. OZ v roku 2018

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2018,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 28. 06. 2018 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za I. polrok 2018

6. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 28.06.2018

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na  II. polrok 2018

8. Správa o hospodáreníMaterskej školy v Šenkviciach za rok 2017

9. Správa o hospodáreníZákladnej školy v Šenkviciach za rok 2017

10. Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2017, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šenkvice za rok 2017, Správa nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

11. Informácia o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2018/2019 a Návrh na počty prijímaných detí a počty tried pre školský rok 2018/2019

12. Informácia o prijímaní žiakov do Základnej školy v Šenkviciach na školský rok 2018/2019 a Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2018/2019

13. Informácia o Šenkvických hodoch 2018 – rámcový program

14. Návrh na rozdelenie dotáciív roku 2018 – 2. etapa

15. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018  

16. Prevody, nájmy nehnuteľností

16.1. Rozhodnutie o vyradení a likvidácii majetku Obce Šenkvice

16.2. Návrh na odňatie zvereného majetku Obce Šenkvice zo správy Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice

17.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 - 2023

18. Návrh na udelenie ocenení obce Šenkvice

19. Rôzne

19.1.  Zámer zrealizovať projekt statickej dopravy na Nádražnej ulici v Šenkviciach

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

 

 

 

 

    ______________________

    Mgr. Peter Fitz

       starosta obce Šenkvice

Videozáznam zo zastupiteľstva: