Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na IV. OZ v roku 2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2019,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 27.06.2019 o 17.00 hod

      vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zriadenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice za I. polrok 2019

7. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 27.06.2019

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na  II. polrok 2019

9. Správa o hospodáreníMaterskej školy, Horná 11, Šenkvice za rok 2018

10. Správa o hospodáreníZákladnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2018

11. Záverečný účet Obce Šenkvice za rok 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  Obce Šenkvice za rok 2018, Správa nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

12. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2019  

13. Informácia o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach na školský rok 2019/2020 a Návrh na počty prijímaných detí a počty tried pre školský rok 2019/2020

14. Informácia o prijímaní žiakov do Základnej školy v Šenkviciach na školský rok 2019/2020 a Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2019/2020

15. Informácia o Šenkvických hodoch 2019 – rámcový program

16. Prevody, nájmy nehnuteľností

16.1. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach č. 13-II./OZ/2019

zo dňa 11.04.2019
16.2. Prevody, nájmy nehnuteľností – Ján Vašina a PaedDr. Anna Vašinová
16.3. Prevody, nájmy nehnuteľností – Ing. Darina Vidrová a  Ing. Vladimír Strašifták

17.  Návrh VZN Obce Šenkvice O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach  a v školských účelových zariadeniach

18. Zmena zapisovateľa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Šenkvice

19. Rôzne

19.1. Informácia a prejednanie o stave projektu Občianske združenie Kozare 1

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: