Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2015

OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

_________________________________________________________________________________________________

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na IV. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 22. 10. 2015 o 17.00 hod

  voveľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Základnej školy v Šenkviciach za školský rok 2014/2015.

6. Plán kontinuálneho vzdelávania v Základnej škole v Šenkviciach na školský rok 2015/2016

7. Správa o začatí školského roka a koncepcia rozvoja Základnej školy v Šenkviciach

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Materskej školy v Šenkviciach za školský rok 2014/2015.

9. Plán kontinuálneho vzdelávania v Materskej škole v Šenkviciach na školský rok 2015/2016

10. Správa o začatí školského roka a koncepcia rozvoja Materskej školy v Šenkviciach

11. Návrh Dodatku č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice

12. Návrh na rozdelenie dotácií v r. 2015 – IV. etapa

13. Rozpočet na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. III.

14. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica                              

15. Prevody, nájmy nehnuteľností

         15.1. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách

15.2. Žiadosti občanov a organizácií – Charita Modra, n.o.

15.3. Žiadosti občanov a organizácií – Občianske združenie - Vetami... Pomoc a

         rozvoj duševného zdravia

15.4. Žiadosti občanov a organizácií – Stanislava Baričičová Twins

15.5. Žiadosti občanov a organizácií – INTERIÉR PM, s.r.o.

16. Urbanistická štúdia Obytná zóna Šenkvice – Pezinská II.

17. Rôzne

17.1.  Zmena zapisovateľa Komisie majetkovej a legislatívnej OZ.

17.2.  Doplnenie člena Komisie majetkovej a legislatívnej OZ

18. Interpelácie poslancov

19. Záver

 

 ______________________

   Mgr. Peter Fitz

 

  starosta Obce Šenkvice