Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2016

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na IV. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 29. 09. 2016 viagra sans ordonnance o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Návrhy na III. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2016

6. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

7. Prevody, nájmy nehnuteľností

            7.1. Žiadosti občanov a organizácií – Zuzana Žáková, žiadosť č. 1

7.2. Žiadosti občanov a organizácií – Zuzana Žáková, žiadosť č. 2

7.3. Žiadosti občanov a organizácií – Igor Zmajkovič a Marián Strašifták

7.4. Žiadosti občanov a organizácií – rodina Petrášová

7.5. Žiadosti občanov a organizácií – Žiadosti občanov a organizácií – rodina Somorovská

7.6. Žiadosti občanov a organizácií – Žiadosti občanov a organizácií – Mgr. Juraj Tarčáka Mgr. Simona Tarčáková

7.7. Žiadosti občanov a organizácií – Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI, s.r.o.

8. Rôzne

9. Interpelácie poslancov

10. Záver

 

 Mgr. Peter Fitz

   starosta Obce Šenkvice