Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2017

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na IV. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 28. 09. 2017 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

6. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2017 – 3. etapa

7. Návrhy na III. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2017

8. Prevody, nájmy nehnuteľností

8.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien –

       Západoslovenská distribučná, a.s.

8.2. Prevody, nájmy nehnuteľností – Marek Macháček

8.3. Návrh na nadobudnutie pozemkov v rámci územia Obytná zóna Šenkvice - Pezinská I. -Ing. Martin Trubač., Ing. Jaroslav Trubač, Juraj Frič

8.4. Návrh na nadobudnutie inžinierskych sietí v rámci územia Obytná zóna Šenkvice - Pezinská I. -Ing. Martin Trubač., Ing. Jaroslav Trubač, Juraj Frič, Daniel Bittner

8.5. Prevody, nájmy nehnuteľností - Združenie obcí Modra - Šenkvice

9. Rôzne

9.1 Čerpanie fondov EÚ - Projekt „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Šenkvice“

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

 

  

Videozáznam zo zastupiteľstva: