Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na slávnostné verejné zasadnutie OZ v roku 2014

  OBEC  ŠENKVICE

Mgr. Peter Fitz,

Starosta obce Šenkvice

___________________________________________________________________________

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na slávnostné verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v  pondelok dňa 08. 12. 2014 o 17,00 hod  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Šenkvice a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

9. Poverenie zástupcu starostu Obce Šenkvice a určenie okruhu úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií

12. Určenie platu starostu Obce Šenkvice v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom

13. Určenie sobášiacich

14. Záver

 

____________________

Mgr. Peter Fitz

 starosta Obce Šenkvice