Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Šenkviciach

Pozvánka

 

V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

volebného obdobia 2018 - 2022,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 06. 12. 2018 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

 

1. Úvodné náležitosti

1.1. Otvorenie zasadnutia

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Šenkvice a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (informuje predseda miestnej volebnej komisie)

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

1.6. Príhovor novozvoleného starostu

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

3.1. Voľba návrhovej komisie

3.2. Voľba mandátovej komisie

3.3. Voľba volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a určenie náplne práce komisií

7. Určenie sobášiacich

8. Určenie platu starostu obce Šenkvice

9. Dôležité informácie

10. Záver

 

 

 

 

 

    ______________________

 Mgr. Peter Fitz

starosta obce Šenkvice

Videozáznam zo zastupiteľstva: