Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na V. OZ v roku 2018

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2018, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 02. 08. 2018 o 17.00 hod   v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 5.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie 2018 - 2022

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022

7. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

8. Návrh na úpravu poplatkov za prenájom v obecnej telocvični

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: