Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2015

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na V. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať v pondelok dňa 30. 11. 2015 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinovičač. 1.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia   

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 5/2008 Štatút Obce Šenkvice

6. Prevod vlastníctva majetku Obce Šenkvice - pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície – Paulenova ulica   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 22.10.2015 – otváranie obálok a vyhodnotenie prijatých návrhov.

7.Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry Patrície“ – Paulenova ulica                              

8. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

9. Prevody, nájmy nehnuteľností

9.1. Žiadosti občanov a organizácií – Charita Modra, n.o.

9.2. Žiadosti občanov a organizácií – Občianske združenie - Vetami... Pomoc a

         rozvoj duševného zdravia

10. Rôzne

10.1. Správa hlavného kontrolóra Obce Šenkvice o následnej finančnej kontrole Dobrovoľného hasičského zboru Šenkvice

10.2. Informácia o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu Obce Šenkvice

10.3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Obce Šenkvice za daň z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a stočné k 30.10.2015

11. Záver

 

    ________________________

   Mgr. Peter Fitz 

starosta Obce Šenkvice