Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2016

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na V. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 27. 10. 2016 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

Program:

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Základnej školy v Šenkviciach za školský rok 2015/2016

6. Informácia o začatí školského roka 2016/2017 v Základnej škole v Šenkviciach a informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

7. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja Základnej školy v Šenkviciach pre roky 2015 – 2016 a Koncepcia rozvoja Základnej školy v Šenkviciach pre roky 2016 - 2017

8. Plán kontinuálneho vzdelávania v Základnej škole v Šenkviciach na školský rok 2016/2017

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Materskej školy v Šenkviciach za školský rok 2015/2016

10. Informácia o začatí školského roka 2016/2017 v Materskej škole v Šenkviciach a informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

11. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja Materskej školy v Šenkviciach pre roky 2015 – 2016 a Koncepcia rozvoja Materskej školy v Šenkviciach pre roky 2016 - 2017

12. Plán kontinuálneho vzdelávania v Materskej škole v Šenkviciach na školský rok 2016/2017

13. Návrh VZN Obce Šenkvice - Požiarny poriadok obce Šenkvice

14. Návrh na založenie Združenia obcí - Modra, Šenkvice                  

15. Prevody, nájmy nehnuteľností

            15.1. Žiadosti občanov a organizácií – rodina Somorovská

16.  Správa o výsledkoch kontrol hl. kontrolóra Obce Šenkvice vykonaných do 27.10.2016

17. Rôzne

18. Interpelácie poslancov

19. Záver

        ______________________

    Mgr. Peter Fitz

       starosta Obce Šenkvice