Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na VI. OZ v roku 2018

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam na VI. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 27. 09. 2018 o 17.00 hod   vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

6. Návrh na rozdelenie dotáciív roku 2018 – 3. etapa

7. Návrh na IV. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018  

8. Prevody, nájmy nehnuteľností

8.1. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Glogovec – Marian Čermák

8.2. Návrh na nadobudnutie pozemku na ulici Glogovec – Lea Sobotová a Juraj Ferenczy

8.3. Zverenie majetku do správy Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice

8.4. Návrh na nadobudnutie inžinierskych sietí v rámci územia Obytná zóna Šenkvice - Pezinská II - Ing. Martin Trubač, Ing. Jaroslav Trubač

8.5. Prevody, nájmy nehnuteľností – AmazonDent, s.r.o. - prenájom nebytových priestorov

8.6. Prevody, nájmy nehnuteľností – Peter Petrakovič a  Helena Petrakovičová

8.7. Prevody, nájmy nehnuteľností – Radovan Horais a Katarína Horaisová

8.8. Prevody, nájmy nehnuteľností – Peter Vrtík a Stanislava Pavlišinová

8.9. Prevody, nájmy nehnuteľností – Mária Tomašovičová

9. Rôzne

9.1. Rôzne – Žiadosť spoločnosti SWAN, a.s. v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s.

9.2. Rôzne – Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v zastúpení spoločnosťou DelCom Slovakia a.s.

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

 

Videozáznam zo zastupiteľstva: